ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
紀元前 きげんぜんก่อนคริสตกาล
毅然 きぜんหนักหน่วง,แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดขาด,เด็ดเดี่ยว
きちんと きちんとอย่างเป็นระเบียบ,อย่างเรียบร้อย,อย่างถูกต้อง
きっかり きっかり(เวลา)ตรง,(จำนวน)พอดี
きっちり きっちりแน่นจนไม่มีที่ว่าง,พอดี,ตรงเป๊ะ,อย่างแน่นอน
屹度 きっとแน่นอน,แน่ ๆ
急度 きっとแน่นอน,แน่ ๆ
きっぱり きっぱりอย่างชัดเจน
昨日 きのうเมื่อวาน
きびきび きびきびความแข็งขัน
基本的に きほんてきにโดยพื้นฐาน,อย่างพื้นฐาน
きゅうきゅう きゅうきゅうอัดแน่นจนไม่มีที่ว่าง,ขัดสน,เสียงที่เกิดจากการเสียดสีกัน
急きょ きゅうきょอย่างเร่งด่วน,อย่างรีบเร่ง,(แจ้ง)อย่างกะทันหัน
急遽 きゅうきょอย่างเร่งด่วน,อย่างรีบเร่ง,(แจ้ง)อย่างกะทันหัน
休日 きゅうじつวันหยุด
急に きゅうにในทันทีทันใด,โดยกระทันหัน,อยู่ ๆ ก็
極力 きょくりょくสุดความสามารถ,เต็มความสามารถ
きょとんと きょとんとงงงวย,(ตกใจจน)ตาค้าง
去年 きょねんปีที่แล้ว
きょろきょろ きょろきょろการมองหาไปทั่ว
きらきら きらきらแวววาว,เป็นประกาย
キラキラ きらきらแวววาว,เป็นประกาย
気楽に きらくにตามสบาย
きりきり きりきりทันทีทันใด,(หมุน)ติ้ว,ตึงแน่น,ปวดแปลบ
きりっと きりっと(การแต่งตัว)เรียบร้อย,เนี้ยบ,สวยงามได้รูปร่าง
帰路 きろทางกลับบ้าน
極めて きわめてมากมาย,เหลือเกิน
僅々 きんきんเพียงเท่านั้น,ไม่มากไปกว่า
僅僅 きんきんเพียงเท่านั้น,ไม่มากไปกว่า
近々 きんきんอีกไม่นาน,ในเวลาอันใกล้นี้
近近 きんきんอีกไม่นาน,ในเวลาอันใกล้นี้
近日 きんじつเร็ว ๆ นี้
近年 きんねんในปัจจุบัน
金曜 きんようวันศุกร์
金曜日 きんようびวันศุกร์
近来 きんらいระยะหลังนี้
ぎざぎざ ぎざぎざขรุขระ,ไม่เรียบ,ไม่เกลี้ยงเกลา,ซิกแซก
ギザギザ ぎざぎざขรุขระ,ไม่เรียบ,ไม่เกลี้ยงเกลา,ซิกแซก
ぎっしり ぎっしりแน่นเอี้ยด
逆に ぎゃくにต่างหาก,ในทางตรงกันข้าม
ぎゅうぎゅう ぎゅうぎゅうแน่นเอี้ยด
ぎゅっと ぎゅっとอาการบีบหรือรัดอย่างแรง
仰山 ぎょうさんมากเกินไป
行末 ぎょうまつอนาคต
ぎょっと ぎょっとอาการตกใจ,ใจหาย,ใจสั่น,อกสั่นขวัญแขวน
ぎょろぎょろ ぎょろぎょろการมองอย่างถมึงทึง
ぎらぎら ぎらぎらสภาพส่องแสงเป็นประกายจ้า
ぎりぎり ぎりぎりฉิวเฉียด,จวนเจียน
九月 くがつกันยายน
くしゃくしゃ くしゃくしゃอาการขยำกระดาษหรือผ้าให้เป็นก้อน หรือทำให้เป็นรอยยับยู่ยี่,ยุ่งเหยิง

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้