ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
かなり かなりมากทีเดียว,ค่อนข้าง
可也 かなりมากทีเดียว,ค่อนข้าง
可成 かなりมากทีเดียว,ค่อนข้าง
予て かねてล่วงหน้า
上期 かみきครึ่งแรกของปีงบประมาณ
火曜 かようวันอังคาร
火曜日 かようびวันอังคาร
からから からからแห้งผาก,จนกรอบ,(กระเป๋า)แห้ง
からからと からからと(หัวเราะ)ฮ่าฮ่าดังลั่น,(เสียงกระแทกดัง)โกกเกก
辛くも からくもหวุดหวิด,หวาดเสียว
からっと からっとกะรัต
カラッと からっとกะรัต
からりと からりとปราศจากเมฆหมอก,แจ่มใส,สดใส,กรอบ
仮初にも かりそめにも(ใช้กับรูปปฏิเสธ) ไม่ว่าอย่างไรก็
仮初めにも かりそめにも(ใช้กับรูปปฏิเสธ) ไม่ว่าอย่างไรก็
仮に かりにสมมติว่า
軽々 かるがるอย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ
軽軽 かるがるอย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ
かれこれ かれこれอย่างนั้นอย่างนี้
彼是 かれこれอย่างนั้นอย่างนี้
彼此 かれこれอย่างนั้นอย่างนี้
辛うじて かろうじてหวุดหวิด,เกือบจะไม่,ในที่สุด
代わりに かわりにแทน
変わりに かわりにแทน
代る代る かわるがわるผลัดเปลี่ยนกัน
代わる代わる かわるがわるผลัดเปลี่ยนกัน
敢然 かんぜんกล้าที่จะ,อย่างใจกล้า
寒中 かんちゅうตลอดช่วงฤดูหนาว,ในช่วงที่หนาวรุนแรง
完璧に かんぺきにแนบเนียน
完了後 かんりょうごหลังจากเสร็จสมบูรณ์
概して がいしてโดยส่วนใหญ่,โดยรวม ๆ
慨然 がいぜんด้วยความแค้นเคือง,ด้วยความเด็ดเดี่ยว
がくんと がくんとฮวบ,(หยุด)กึก,กระฉึกกระฉัก
がさがさ がさがさ(เสียง)สวบสาบ,สาก ๆ,แห้งผาก,ไม่นิ่มนวล
俄然 がぜんกะทันหัน,จู่ ๆ
がたがた がたがたกุกกัก,กึก ๆ,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง,ง่อนแง่น,โยกคลอน
ガタガタ がたがたกุกกัก,กึก ๆ,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง,ง่อนแง่น,โยกคลอน
がちゃん がちゃんเสียงของแข็งกระแทกกันอย่างแรง,เสียงแตกจากการกระแทกกัน
がっかり がっかりผิดหวัง,ท้อแท้
がっくり がっくりหักพับลงมา,คอพับ,คออ่อน,ท้อแท้
がっしり がっしりบึกบึน,มั่นคงแข็งแรง
がっちり がっちりมั่นคง,(รัด)แน่น,ไม่ปล่อยให้(เงิน)รั่วไหล
ガッと がっとแกตต์ GATT
がらがら がらがらเสียงโครมคราม,เสียงของกระทบกันดังโกกเกก,(พูดจา)โผงผาง
がらり がらりเสียงเปิดประตูหน้าต่างด้วยกำลังแรง,(เปลี่ยน)อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ,(เปลี่ยนไป)อย่างสิ้นเชิง
がらりと がらりとเสียงเปิดประตูหน้าต่างด้วยกำลังแรง,(เปลี่ยน)อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ,(เปลี่ยนไป)อย่างสิ้นเชิง
がらんと がらんとโหรงเหรง
頑として がんとしてอย่างหัวรั้น,อย่างแน่วแน่
元年 がんねんปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง
元来 がんらいดั้งเดิม

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้