ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ああ ああ(พูดของはい),อือ,ฮือ,ใช่(โดยทั่วไปผู้ชายใช้),โอ,อา,โธ่(คำอุทานแสดงความแปลกใจหรือหมดหวัง)
相変らず あいかわらずเช่นเคย,เหมือนเดิม
相変わらず あいかわらずเช่นเคย,เหมือนเดิม
あいだระหว่าง,ท่ามกลาง,ช่วง
相次いで あいついでอย่างต่อเนื่อง
生憎 あいにくโชคร้าย,โชคไม่ดี
相まって あいまってอาศัย (2 สิ่ง) ประกอบกัน
相俟って あいまってอาศัย (2 สิ่ง) ประกอบกัน
敢えて あえてเสี่ยงทำ,ฝืนทำ,อาจหาญ,(เมื่อใช้กับรูปปฏิเสธ)ไม่ถึงกับ,ไม่...เลย
青々 あおあおเป็นสีฟ้าหรือเขียวสดใส
青青 あおあおเป็นสีฟ้าหรือเขียวสดใส
明々 あかあかสว่างไสว
明明 あかあかสว่างไสว
赤々 あかあかเป็นสีแดงโชติช่วง
赤赤 あかあかเป็นสีแดงโชติช่วง
飽かず あかずอย่างไม่รู้จักเบื่อ
足掻き あがきการดิ้นรนกระเสือกกระสน
齷齪 あくせく(งาน)ยุ่ง,(ทำงาน)งก ๆ
飽く迄 あくまでจนถึงที่สุด,(ค้าน)หัวชนฝา
明くる日 あくるひวันถัดมา,วันต่อมา
明け方 あけがたช่วงเช้ามืด
挙げ句 あげくผลสุดท้าย,สุดท้าย,ในที่สุด,บั้นปลาย,ท้ายที่สุดหลังจาก,วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
挙句 あげくผลสุดท้าย,สุดท้าย,ในที่สุด,บั้นปลาย,ท้ายที่สุดหลังจาก,วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
揚げ句 あげくผลสุดท้าย,สุดท้าย,ในที่สุด,บั้นปลาย,ท้ายที่สุดหลังจาก,วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
揚句 あげくผลสุดท้าย,สุดท้าย,ในที่สุด,บั้นปลาย,ท้ายที่สุดหลังจาก,วรรคสุดท้ายของบทกวีโบราณของญี่ปุ่น
あさตอนเช้า
明後日 あさってวันมะรืน
朝な朝な あさなあさなทุกเช้า
朝な夕な あさなゆうなทั้งเช้าทั้งเย็น,ตลอดเวลา
朝晩 あさばんเช้าและเย็น,ทั้งวัน,ตลอดเวลา
朝夕 あさゆうเช้าเย็น,ทั้งวัน
悪しからず あしからずขออย่าได้ถือโทษ,ขอได้โปรดเห็นใจ
足早 あしばやการเดินเร็ว,การเดินไว
唖然 あぜんตกตะลึง,ตะลึงงัน
恰も あたかもเผอิญตอนนั้นพอดี,เหมือนกับเป็น
恰もようだ あたかもようだราวกับ
頭ごなし あたまごなしไม่ปรานีปราศรัย,โดยไม่ถามเหตุผล
当たり あたりการกระทบ,การยิงหรือทายถูก,การถูก(รางวัล,แดด),(ใช้ต่อท้ายจำนวน)ต่อ 1 คน
彼方此方 あちこちที่โน่นที่นี่
彼方此方 あちらこちらที่โน่นที่นี่
あっけらかんと あっけらかんとอย่างเพิกเฉยไม่สนใจ
あっさり あっさりพื้น ๆ,สบาย ๆ,(รส)อ่อน ๆ,ง่าย ๆ
彼方此方 あっちこっちที่โน่นที่นี่
後一歩 あといっぽมือยังไม่ถึง
後で あとでทีหลัง,ภายหลัง
強ち あながちไม่ใช่ว่า...เสมอไป
彼方此方 あなたこなたที่โน่นที่นี่
普く あまねくกว้างไกล,ทั่วไปหมด
遍く あまねくกว้างไกล,ทั่วไปหมด
あまり あまりไม่ค่อยจะ

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้