ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
面白半分に おもしろはんぶんにอย่างเล่น ๆ
主に おもにเป็นส่วนใหญ่
思わず おもわずโดยไม่ได้ตั้งใจ
凡そ およそประมาณ,คร่าว ๆ,ส่วนใหญ่
おりการพับ,โอกาส,จังหวะ,เวลา,เวลาที่เหมาะสม
折々 おりおりในแต่ละครั้ง
折折 おりおりในแต่ละครั้ง
折り返し おりかえしส่วนที่พับตลบกลับของเสื้อผ้า เช่น ปกเสื้อ,วกกลับ,ตอบกลับทันที
折り節 おりふしแต่ละโอกาส,บางโอกาส,ฤดูกาล
折節 おりふしแต่ละโอกาส,บางโอกาส,ฤดูกาล
折り好く おりよくบังเอิญโชคดีที่...,เคราะห์ดี
折り悪く おりわるくเคราะห์ร้าย
おろおろ おろおろจิตใจว้าวุ่น,ตีโพยตีพาย,ปนเสียงสะอื้น
終わりに おわりにสุดท้ายนี้
皆目 かいもく(ไม่...)เลย
却って かえってกลับ(ไม่เป็นอย่างที่คิด)
限り かぎりขีดจำกัด,จุดสิ้นสุด
各員 かくいんแต่ละคน
隔週 かくしゅうสัปดาห์เว้นสัปดาห์
各自 かくじแต่ละคน
隔日 かくじつวันเว้นวัน
確実に かくじつにอย่างแน่นอน
各人 かくじんแต่ละคน
格段 かくだんเป็นพิเศษ,อย่างพิเศษ
隔年 かくねんปีเว้นปี
格別 かくべつวิเศษสุด,เป็นพิเศษ,ชั้นดี
過去 かこอดีต
過日 かじつวันก่อน
数多く かずおおくจำนวนมาก,มาก
数々 かずかずหลายต่อหลาย,มากมาย
数数 かずかずหลายต่อหลาย,มากมาย
果然 かぜんตามความคาดหมาย
かたがたทำไปด้วยพร้อมกัน (ไว้หลังอาการนาม)
傍ら かたわらข้าง,ด้านข้าง,นอกเหนือจาก
かたん かたんเสียงเบาๆจากของแข็งกระทบกัน
かちゃかちゃ かちゃかちゃเสียงเบาๆจากของแข็งกระทบกันอย่างต่อเนื่อง
確固 かっこมั่นคง,แน่วแน่
かっちり かっちりพอดีเป๊ะ,ไม่มีขาดไม่มีเกิน,แน่นหนา
曾て かってครั้งหนึ่งในอดีต,แต่ก่อน,ก่อนหน้านี้
かっと かっとเจิดจ้า,(ตา)วาว,ลุกโพลง,เดือดดาล
カッと かっとเจิดจ้า,(ตา)วาว,ลุกโพลง,เดือดดาล
且つ かつรวมทั้ง,พร้อมกับ,อีกทั้งยัง
豁然 かつぜんแผ่กว้างออกในทันที,รู้แจ้งขึ้นในบัดดล
嘗て かつてครั้งหนึ่งในอดีต,แต่ก่อน,ก่อนหน้านี้
曾て かつてครั้งหนึ่งในอดีต,แต่ก่อน,ก่อนหน้านี้
都て かつてครั้งหนึ่งในอดีต,แต่ก่อน,ก่อนหน้านี้
過度に かどにเกิน
彼方此方 かなたこなたที่โน่นที่นี่
必ず かならずอย่างแน่นอน
必ずしも かならずしもไม่จำเป็นว่า,ไม่แน่เสมอไปว่า (ใช้ในรูปปฏิเสธ)

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้