ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
無理矢理 むりやりบังคับ
無理遣り むりやりบังคับ
無論 むろんแน่นอนอยู่แล้ว,ไม่ต้องพูดถึงก็รู้,แน่อยู่แล้ว,แน่นอนไม่ต้องสงสัย,ไม่ต้องพูดถึง
めきめき めきめき(ก้าวหน้า)อย่างรวดเร็ว,อย่างเห็นได้ชัด
めそめそ めそめそ(ร้องไห้)กระซิก ๆ,ขี้แย,เจ้าน้ำตา
めっきり めっきりทันทีอย่างเห็นได้ชัด
滅多に めったに(ใช้กับประโยคปฏิเสธ)แทบจะไม่,น้อยครั้งมากที่จะ...
滅法 めっぽうเหลือหลาย,เกินเหตุสุด ๆ
めらめら めらめら(ไฟ)ลามเลีย
もう もうเรียบร้อยแล้ว,...แล้ว
もうすぐ もうすぐในไม่ช้า,อีกไม่นาน,อีกประเดี๋ยวเดียว
黙然 もくぜんเงียบเฉย
目的もなく もくてきもなくปราศจากจุดมุ่งหมาย
黙然 もくねんเงียบเฉย
黙々 もくもくอย่างเงียบ ๆ,โดยไม่ปริปาก,ไม่พูดไม่จา,ก้มหน้าก้มตา
木曜 もくようวันพฤหัสบดี
木曜日 もくようびวันพฤหัสบดี
もぐもぐ もぐもぐอาการเคี้ยวหรือพูดโดยไม่อ้าปากกว้าง
もごもご もごもごพึมพำ,(เคี้ยว)หมับ ๆ
若し もしถ้า,หาก,สมมุติว่า
若しかしたら もしかしたらไม่แน่นะ(อาจจะ...ก็ได้),ดีไม่ดี(อาจจะ...ก็ได้),หรือว่า(อาจจะ..ก็ได้)ใครจะไปรู้
若しかして もしかしてไม่แน่นะ(อาจจะ...ก็ได้)ถ้าเกิด
若しかすると もしかするとไม่แน่นะ(อาจจะ...ก็ได้),ดีไม่ดี(อาจจะ...ก็ได้),หรือว่า(อาจจะ..ก็ได้)ใครจะไปรู้
若しも もしもถ้า...สมมติว่า
若しや もしやถ้าหากว่า
もじもじ もじもじละล้าละลัง,อึกอัก
モジモジ もじもじละล้าละลัง,อึกอัก
もぞもぞ もぞもぞคันยิบ ๆ,ต้วมเตี้ยม,กระวนกระวาย
もたもた もたもたยืดยาด,อืดอาด,ชักช้า
勿論 もちろんอย่างแน่นอน,อย่างไม่ต้องสงสัย
目下 もっかขณะนี้,ตอนนี้
もっと もっとอีก
尤も もっともสมเหตุสมผล,สมควร,แต่ทว่า,แต่มีเงื่อนไขว่า
最も もっともที่สุด,ที่หนึ่ง,...กว่าทุกอย่าง
専ら もっぱらเน้นเฉพาะ,แต่เพียง
もとส่วนล่าง,ใต้,ภายใต้
もとต้นตอ,สาเหตุ,อดีต...,ต้นทุน,รากฐาน,วัตถุดิบ,ของเดิม,เต็มที
もとแหล่ง,ข้าง
元々 もともとตั้งแต่ต้น,ตั้งแต่แรก,โดยสันดาน,ตั้งแต่เกิด
最早 もはや...เสียแล้ว,แล้ว
漏れ無く もれなくทั้งหมด,โดยไม่มีเหลือ,ไม่ตกหล่น
夜間 やかんตอนกลางคืน
軈て やがてในไม่ช้า,อีกไม่นานต่อมา,ประมาณ,ท้ายที่สุด
やくเฉลี่ย,ประมาณ,ราว ๆ สัก
躍如 やくじょสมจริง,ชัดเจน,เหมือนจริง
安く やすくไม่แพง,ถูก
矢鱈に やたらにมั่ว,ไม่เลิก,ซี้ซั้ว,เหลือเกิน
やっと やっとในที่สุดก็...เสียที,อย่างหวุดหวิด,อย่างหืดขึ้นคอ
やっぱり やっぱりไม่ต่างจากเดิม,ไม่ต่างกับสิ่งอื่น,คิดไว้แล้ว,อย่างที่คิดไว้,กะไว้แล้ว,(คิดแล้วคิดอีกแต่)สุดท้ายก็เหมือนเดิม
矢っ張り やっぱりไม่ต่างจากเดิม,ไม่ต่างกับสิ่งอื่น,คิดไว้แล้ว,อย่างที่คิดไว้,กะไว้แล้ว,(คิดแล้วคิดอีกแต่)สุดท้ายก็เหมือนเดิม

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้