ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ほっと ほっとร้อน,กาแฟร้อน,(ข่าว)ด่วน
ほとほと ほとほとสุดทน,เกินทน,เหลือเกิน,เสียงเคาะเบาๆ
殆ど ほとんどส่วนใหญ่,จำนวนมาก,เกือบทั้งหมด,อีกนิดเดียว,เกือบจะ,แทบจะ
ほどระดับ,ปริมาณ,ราว
程なく ほどなくอีกไม่นาน
程無く ほどなくอีกไม่นาน
仄々 ほのぼのอบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย
仄仄 ほのぼのอบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย
仄々と ほのぼのとอบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย
仄仄と ほのぼのとอบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย
ほぼเกือบจะ
ほやほや ほやほや(อาหาร)กำลังร้อน ๆ,ข้าวใหม่ปลามัน,สด ๆ ร้อน ๆ
ほろ苦い ほろにがいขมเล็กน้อย,รู้สึกขม
本日 ほんじつวันนี้
本当に ほんとうにจริงหรือ,จริงๆแล้ว
本年 ほんねんปีนี้
本来 ほんらいโดยเนื้อแท้,แท้ที่จริง,แต่เดิม,แต่แรก
呆然 ぼうぜんอึ้ง,งงงัน
茫然 ぼうぜんอึ้ง,งงงัน,จิตใจเลื่อนลอย
ぼうっと ぼうっとอาการเหมื่อลอยที่สติไม่อยู่กับตัว,อาการที่มองเห็นลางๆ,อาการแสงสว่างหรือสีจางๆ,อาการลุกไหม้อย่างมีเสียง
冒頭 ぼうとうตอนเริ่มเรื่อง,คำนำ,ตอนต้น
茫漠 ぼうばくกว้างใหญ่ไพศาล,เวิ้งว้าง
ぼこぼこ ぼこぼこ(เสียงฟอง)ปุด ๆ,เสียงเคาะสิ่งที่ข้างในกลวง
ボコボコ ぼこぼこ(เสียงฟอง)ปุด ๆ,เสียงเคาะสิ่งที่ข้างในกลวง
ぼさぼさ ぼさぼさเหม่อลอย,(ผม)ยุ่ง
ぼそぼそ ぼそぼそพึมพำ,เสียงค่อย ๆ,งุมงำ ๆ,(ขนมปัง)แห้ง ๆ
ぼたぼた ぼたぼた(หยด)ติ๋ง ๆ,ร่วงเผาะ ๆ,เปาะแปะ ๆ
ぼちぼち ぼちぼちเรื่อยๆ,ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
ボチボチ ぼちぼちเรื่อยๆ,ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
歿後 ぼつごหลังจากตายไปแล้ว
没後 ぼつごหลังจากตายไปแล้ว
勃然と ぼつぜんとทันทีทันใด,จู่ ๆ เดือดดาล
ぼつぼつ ぼつぼつค่อยเป็นค่อยไป,ทีละนิดทีละหน่อย,เป็นจุด ๆ
ぼてぼて ぼてぼてดูหนัก ๆ,ดูถ่วง ๆ
ボヤボヤ ぼやぼやเหม่อ,งง ๆ,เบลอ
ぼりぼり ぼりぼり(เคี้ยว)ดังกรวบ ๆ
ぼろぼろ ぼろぼろทรุดโทรม,ผุพัง,กระจัดกระจาย,อ่อนล้า,(ร่วง)เผาะ,พรู,(เรื่องแดงออกมา)ทีละเรื่องสองเรื่อง
ぼんやり ぼんやりไม่ชัด,ลาง ๆ,เหม่อ,ใจลอย
ぽいと ぽいとอาการโยนอย่างไม่มีพิธีรีตรอง
ぽかぽか ぽかぽかอุ่นสบาย
ぽかんと ぽかんとดังโป๊ก,โหว่,อ้าปากหวอ,โบ๋,งงงัน
ぽきっと ぽきっとเสียงหรือสภาพสิ่งของเรียวยาวหัก
ぽたぽた ぽたぽたเสียงหรืออาการที่หยดน้ำหยดลงมาอย่างต่อเนื่อง
ぽっかり ぽっかり(อ้าปาก)หวอ,โหว่,อุ่นสบาย,ลอย
ぽっきり ぽっきりเสียงหักดังเป๊าะ,(จำนวน)เท่านั้น
ぽっくり ぽっくり(หัก)ดังเป๊าะ,(ตาย)กะทันหัน,(ม้าเดิน)เตาะ ๆ
ぽっちゃり ぽっちゃりอวบ
ぽつねんと ぽつねんとโดดเดี่ยว
ぽつぽつ ぽつぽつค่อย ๆ,ทยอย ๆ,ทีละนิดละหน่อย,ทีละหยดสองหยด,เป็นดวง ๆ
ぽつんと ぽつんと(พูด)พึมพำคำสองคำ,(หยด) ติ๋ง,โหว่,อยู่เดี่ยว ๆ

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้