ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย
คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
フンワリ ふんわりฟูฟ่อง,อย่างอ่อนนุ่ม
ぶかぶか ぶかぶかใหญ่เทอะทะ
ぶくぶく ぶくぶくเสียงหรืออาการที่ฟองปุดออกมาต่อเนื่อง,เสียงหรืออาการที่ฟองปุดขณะที่ของจมลงในน้ำ,อาการอ้วนมากเกินไป
ぶつぶつ ぶつぶつบ่นพึมพำ,ขึ้นเป็นเม็ด ๆ
ぶよぶよ ぶよぶよนุ่มนิ่ม,บวม(น้ำ)
ぶらぶら ぶらぶらแกว่งไกวไปมา,เดินช้า ๆ ใช้ชีวิตล่องลอยไปโดยไม่ทำงาน
ぶらり ぶらりตกห้อย,อากัปกิริยาไปมาอย่างกระทันหันโดยไม่มีจุดประสงค์
ぶりぶり ぶりぶりมีความหยุ่น,โกรธกระเง้ากระงอด
ぶるぶる ぶるぶるอาการสั่นอย่างตระหนกหรือโกรธ
ブルブル ぶるぶるอาการสั่นอย่างตระหนกหรือโกรธ
ぶんぶん ぶんぶんเสียงหึ่ง ๆ
ぷかぷか ぷかぷかอาการพ่นควันบุหรีติดๆกัน,อาการที่ของเบาๆลอยบนผิวน้ำ,เสียงหรืออาการเป่าแตรหรือขลุ่ย
ぷちぷち ぷちぷちสิ่งที่เป็นตุ่มเล็กๆ,สภาพเป็นปุ่มเล็กๆ,ลักษณะการบีบสิ่งเล็กๆติดกัน,เสียงบีบสิ่งเล็กๆติดๆกัน
ぷりぷり ぷりぷりมีความหยุ่น,โกรธกระเง้ากระงอด
プリプリ ぷりぷりมีความหยุ่น,โกรธกระเง้ากระงอด
ぷんぷん ぷんぷんส่งกลิ่นแรง,โกรธจัด
プンプン ぷんぷんส่งกลิ่นแรง,โกรธจัด
平日 へいじつวันธรรมดา
平常 へいじょうปกติ
平生 へいぜいปกติ,ธรรมดา
平然 へいぜんสงบ ๆ,เฉย,นิ่ง ๆ,ไม่สะทกสะท้าน
平素 へいそตามปกติ,เสมอ
へいちゃら へいちゃらเฉย,ไม่สะทกสะท้าน,ง่ายดาย,หมู ๆ
平年 へいねんปีที่มี 365 วัน,ปีที่ฝนฟ้าหรือผลผลิตทางการเกษตรเป็นปกติ
べたべた べたべたเหนอะหนะ,หนืด,เกาะติดแน่น
べちゃべちゃ べちゃべちゃเฉอะแฉะ,เจี๊ยวจ๊าว
べったり べったりสภาพที่เหนียวติดกัน
べっとり べっとりสภาพที่เหนียวติดกัน
別に べつにเป็นพิเศษ
別々に べつべつにแยกต่างหาก,แยกกัน,แยกจ่าย
べとべと べとべとสภาพที่เกาะเหนียวติดกัน
ぺいぺい ぺいぺいกระจอกงอกง่อย,ไม่เป็นโล้เป็นพาย
ぺこぺこ ぺこぺこ(ท้อง)ร้อง,หิว,คำนับปะหลก ๆ,ตะปุ่มตะป่ำ
ぺこり ぺこりบุบ,บุ๋ม,อาการก้มศีรษะอย่างรวดเร็ว
ぺこりと ぺこりとบุบ,บุ๋ม,อาการก้มศีรษะอย่างรวดเร็ว
ぺこん ぺこんบุบ,บุ๋ม,อาการก้มศีรษะอย่างรวดเร็ว
ぺこんと ぺこんとบุบ,บุ๋ม,อาการก้มศีรษะอย่างรวดเร็ว
ぺちゃくちゃ ぺちゃくちゃเจี๊ยวจ๊าว,อึงมี่
ペチャクチャ ぺちゃくちゃเจี๊ยวจ๊าว,อึงมี่
ぺらぺら ぺらぺらคล่องปรื๋อ
ペロペロ ぺろぺろ(เลีย)แผลบ ๆ,ฟาดเรียบ
ほいほい ほいほい(รับคำ)โดยง่าย,อย่างโอนอ่อนผ่อนตาม
ほうทิศทาง,ทางด้าน,ฝ่าย,อันที่...กว่า
放課後 ほうかごหลังเลิกเรียน
方々 ほうぼうทุกทิศทุกทาง,ทุกหนทุกแห่ง
ほかอื่น,นอกเหนือจาก
ほかอื่น,นอกเหนือจาก
外に ほかにนอกจากนี้
細々 ほそぼそเรียวเล็กมาก,อย่างกระเสือกกระสน
細細 ほそぼそเรียวเล็กมาก,อย่างกระเสือกกระสน

พบ 1,861 คำ  

page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้