ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย




คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
幾度 いくどกี่ครั้ง
幾分 いくぶんกี่ส่วน,ส่วนหนึ่ง,บางส่วน,เล็กน้อย
幾ら いくらคำแสดงปริมาณที่ไม่แน่ชัด,ขนาดไหน,เท่าไร,ปริมาณระดับหนึ่ง,ค่อนข้างมาก,ค่อนข้างน้อย,กว่าๆ,เป็นอย่างมาก,เท่าใดก็ตาม
幾らか いくらかไม่ค่อยมาก,นิดหน่อย,...บ้าง
幾らも いくらもค่อนข้างมาก,ค่อนข้างน้อย(กรณีใช้กับคำปฏิเสธ)
以降 いこうหลังจาก
以後 いごต่อจากนี้ไป,หลังจากนั้น
些か いささかเล็กน้อย
聊か いささかเล็กน้อย
以上 いじょうมากกว่า,เกินกว่า,ยิ่งกว่า,(ที่กล่าวมา)ข้างต้น,จบ
已上 いじょうมากกว่า,เกินกว่า,ยิ่งกว่า,(ที่กล่าวมา)ข้างต้น,จบ
いずれอันใดอันหนึ่ง,อีกไม่นาน,ซักวันหนึ่ง
いずれにしても いずれにしてもไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
何れも いずれもไม่ว่าอันไหน
以前 いぜんก่อนหน้านี้,ก่อนที่จะ,สมัยก่อน,แต่ก่อน
依然 いぜんเช่นเคย,เหมือนเดิม,อย่างแต่ก่อน
いそいそ いそいそท่าทางดีใจ,อย่างดีใจ
徒に いたずらにว่าง,ไร้ประโยชน์,ว่างเปล่า,การตาย
徒らに いたずらにว่าง,ไร้ประโยชน์,ว่างเปล่า,การตาย
至る所 いたるところทุกหนทุกแห่ง
一々 いちいちที่ละอัน
一円 いちえんหนึ่งเยน
一往 いちおうชั่วคราว,เผื่อไว้,อย่างไรก็ตาม,ก่อนอื่น,สำหรับขณะนี้,คร่าวๆ
一応 いちおうชั่วคราว,เผื่อไว้,อย่างไรก็ตาม,ก่อนอื่น,สำหรับขณะนี้,คร่าวๆ
一概に いちがいにโดยรวม ๆ,ได้ไม่เต็มปาก
一月 いちがつมกราคม
一時 いちじหนึ่งนาฬิกา,ช่วงเวลาสั้นๆ,ชั่วครู่,เป็นครั้งคราว(ในการพยากรณ์อากาศจะหมายถึงไม่เกิ 1/4),ช่วงเวลานั้น,ชั่วคราว,เฉพาะกาล,ครั้งเดียว
一時的に いちじてきにชั่วคราว
一段 いちだん1 ขั้น,อีกขั้นหนึ่ง,1 ย่อหน้า,1 ตอน
一段と いちだんとยิ่งขึ้นไปอีก
一度 いちどหนึ่งครั้ง
一度に いちどにในครั้งเดียว
一度も いちども...เลยซักครั้ง
一年以内に いちねんいないにภายในหนึ่งปี
一年中 いちねんじゅうตลอดทั้งปี
いち早く いちはやくไว,รวดเร็วมาก
逸早く いちはやくไว,รวดเร็วมาก
逸速く いちはやくไว,รวดเร็วมาก
一番 いちばんอันดับหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
一部 いちぶส่วนหนึ่ง,(หนึ่งสือ)หนึ่งเล่ม
一目 いちもくแว่บเดียว,1 ตา(ของตาข่าย),หมาก(ข้าม) 1 ตัว
一夜 いちやคืนหนึ่ง
一律に いちりつにเหมือนกันหมด
一率に いちりつにเหมือนกันหมด
一気に いっきにรวดเดียว,พรวดเดียว,ชั่วอึดใจเดียว,(ดื่ม)รวดเดียว
一挙に いっきょにรวดเดียว,การกระทำแต่ละอย่าง
一向 いっこうแม้แต่น้อย,ไม่สักนิด,อย่างสิ้นเชิง,ไม่เลย
一向に いっこうにแม้แต่น้อย,ไม่สักนิด,อย่างสิ้นเชิง
一刻 いっこくชั่วขณะหนึ่ง
一国 いっこくทั้งประเทศ

พบ 1,861 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้