ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
往生 おうじょうการได้ขึ้นสวรรค์,การถึงแก่กรรม,การจนแต้ม,แย่,อับจน
応接 おうせつการต้อนรับแขก
応戦 おうせんการตอบโต้การรุกราน
応対 おうたいการรับ(แขก โทรศัพท์)
殴打 おうだการทุบตี
応諾 おうだくการยอมรับ(คำขอ),การตอบรับ
横断 おうだんการตัดข้าม,การตัดขวาง,การข้าม(ถนนหรือแม่น้ำ)
横着 おうちゃくขี้เกียจ,หน้าด้านขี้โกง
横転 おうてんแฉลบออกข้างทาง
応答 おうとうตอบกลับ
往復 おうふくไปกลับ
応募 おうぼการสมัคร
応用 おうようการประยุกต์ใช้
往来 おうらいการสัญจรไปมา,ไป ๆ มา ๆ,ถนนหนทาง
横領 おうりょうการช่วงชิง,การแย่งชิง,การบังคับซื้อ
狼少年 おおかみしょうねんเด็กเลี้ยงแกะ
大騒ぎ おおさわぎเอะอะโวยวาย,วุ่นวายสับสน
大掃除 おおそうじการทำความสะอาดครั้งใหญ่
公にする おおやけにするเปิดเผย
お代り おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
お代わり おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
お替り おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
お替わり おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
御代り おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
御代わり おかわりกินอีกจาน,ดื่มอีกถ้วย
憶測 おくそくการคาดคะเน, การคาดเดา
送り迎え おくりむかえการรับส่ง
お喋り おしゃべりการพูดคุย
お報せ おしらせประกาศ
お知らせ おしらせประกาศ
御報せ おしらせประกาศ
御知らせ おしらせประกาศ
お尻ぺんぺん おしりぺんぺんตบก้นแปะ ๆ
お辞儀 おじぎการโค้งคำนับทักทาย
御辞儀 おじぎการโค้งคำนับทักทาย
汚染 おせんมลภาวะ
落ち葉 おちばใบไม้ร่วง
落葉 おちばใบไม้ร่วง
おっぱい おっぱいนม,หน้าอก
お手伝い おてつだいคนรับใช้,ช่วยเหลือ
御手伝い おてつだいคนรับใช้,ช่วยเหลือ
お供 おともติดตามไปด้วย,ไปด้วยกัน
御供 おともติดตามไปด้วย,ไปด้วยกัน
おどおど おどおどหวาดหวั่น,สั่นด้วยความกลัว
お願い おねがいขอความกรุณา,ขอร้อง
御寝小 おねしょการฉี่รดที่นอน
お花見 おはなみการดูดอกซากุระบาน
お広め おひろめการประกาศแต่งงาน
お披露目 おひろめการประกาศแต่งงาน
御広目 おひろめการประกาศแต่งงาน

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้