ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
悦楽 えつらくเปรมปรีดิ์,เริงร่า,ปิติ
閲覧 えつらんการอ่านค้นคว้า
閲歴 えつれきประวัติ (ของคน)
会得 えとくการเรียนรู้อย่างเข้าถึงแก่น
エミュレーション えみゅれーしょんอีมูเลชั่น,การเลียนแบบ
遠泳 えんえいการว่ายน้ำเป็นระยะทางไกล
延期 えんきการเลื่อน(กำหนด วัน เวลา)
演技 えんぎทักษะการแสดง
援護 えんごการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
怨嗟 えんさเสียงก่นว่าด้วยความเจ็บแค้น
円座 えんざการนั่งเป็นวงกลม
演算 えんざんการประมวลผล
演習 えんしゅうการฝึกซ้อม,การซ้อมรบ,ชั่วโมงเรียนแบบสัมมนา
演出 えんしゅつการอำนวยการสร้าง,การเติมสีสันให้กับงานที่จัด
延焼 えんしょうไฟไหม้ลุกลาม
艶笑 えんしょうการยิ้มยั่วยวน,เรื่องอีโรติกแนวขบขัน
遠心 えんしんการเหวี่ยงออกจากจุดศูนย์กลาง
円熟 えんじゅく(วิชาความรู้)แก่กล้า,(นิสัย)สุขุมเป็นผู้ใหญ่
援助 えんじょความช่วยเหลือ
エンジョイ えんじょいสนุก
炎上 えんじょうการอยู่ในกองเพลิง
遠征 えんせいออกไปทำศึกหรือแข่งกีฬาไกล ๆ,เดินทางไปสำรวจ
演説 えんぜつการปราศรัย,การแสดงปาฐกถา
演奏 えんそうการแสดงดนตรี
遠足 えんそくปิกนิก,การเดินเท้าเพื่อทัศนศึกษาหรือร่วมกิจกรรมทางโรงเรียน,การไปเที่ยวปิกนิกเป็นหมู่คณะ
延滞 えんたいการค้างชำระ,การหน่วงเหนี่ยว,การชักช้าจนเลยกำหนด
延長 えんちょうการต่อ(เวลา),ขยาย
エントリー えんとりーการลงสมัครแข่งขัน
延納 えんのうการค้างชำระ,การชำระล่าช้า
掩蔽 えんぺいการบดบัง,การปิดบัง
遠望 えんぼうการทอดสายตามองไปไกล ๆ
援用 えんようการอ้างพยานหลักฐานหรือคำพูดของบุคคลหนึ่งเพื่อใช้สนับสนุนคำพูดของตน
遠慮 えんりょความเกรงใจ,การละเว้น,การละเว้น,การยุติ,การถอนตัว,การถอยออกไป
お暇 おいとまกลับ,แยกทางกลับ,คำพูดในการขอตัวกลับ(お暇する)
お祝い おいわいการแสดงความยินดี,ของขวัญแสดงความยินดี
横溢 おういつท่วมท้น
押印 おういんการประทับตรา
押韻 おういん(เสียงในคำประพันธ์)สัมผัสกัน,คล้องจองกัน
応援 おうえんการให้กำลังใจ,การเอาใจช่วย,การเชียร์
欧化 おうかอย่างยุโรป
往還 おうかんการไปมา,ถนนหนทาง,ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
横臥 おうがการนอนตะแคง
横行 おうこうการเดินหันข้าง,การเดินเพ่นพ่าน,การออกอาละวาดของพวกวายร้าย
応札 おうさつการยื่นประมูล
殴殺 おうさつการทุบตีจนตาย
横死 おうしการตายโหง,การตายด้วยอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
応酬 おうしゅうการโต้ตอบ,การรินเหล้าคืนให้
押収 おうしゅうการยึดเอาไป,การรับ,การอายัดไว้
応召 おうしょうการรับหมายเรียกประจำการ
往診 おうしんการไปตรวจคนไข้ที่บ้าน

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้