ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
命拾い いのちびろいรอดชีวิตมาได้
違背 いはいขัด(คำสั่ง),ฝ่าฝืน,ละเมิด
違反 いはんผิดกฎ,ฝ่าฝืน
違犯 いはんการทำผิดกฎหมาย
萎靡 いびหงอย,ซึม,เฉา,ห่อเหี่ยว
畏怖 いふความหวาดกลัว
慰撫 いぶการปลอบโยน
意味 いみความหมาย
移民 いみんผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
イメジ いめじภาพพจน์
イメージ いめーじภาพพจน์
慰問 いもんการเยี่ยมเยียนเพื่อปลอบขวัญหรือให้กำลังใจ
違約 いやくผิดสัญญา,ละเมิดสัญญา
依頼 いらいการขอร้อง,การไหว้วาน,การเรียนเชิญ,การพึ่งผู้อื่น
苛々 いらいらกระสับกระส่าย,ประสาทกิน
苛苛 いらいらกระสับกระส่าย,ประสาทกิน
慰留 いりゅうการหน่วงเหนี่ยวหรือยับยั้ง (ไม่ให้ลาออก),การทัดทาน
遺留 いりゅうลืมทิ้งไว้,เหลือทิ้งไว้ก่อนตาย
入れ墨 いれずみรอยสัก
入墨 いれずみรอยสัก
刺青 いれずみรอยสัก
剳青 いれずみรอยสัก
文身 いれずみรอยสัก
いれずみรอยสัก
入れ智慧 いれぢえการเสี้ยมสอน
入れ知恵 いれぢえการเสี้ยมสอน
入知恵 いれぢえการเสี้ยมสอน
色揚げ いろあげการย้อมผ้าที่สีซีด
遺漏 いろうการหลงลืมตกหล่น
色落ち いろおちสีตก
色付け いろづけการให้สี,การแต่งแต้มสีสัน,รายการพิเศษส่งเสริมการขาย
彩り いろどりการให้สี,การผสมสี,การประสานสี
色取り いろどりการให้สี,การผสมสี,การประสานสี
色抜き いろぬきการลบสีเดิมออกก่อนแล้วย้อมทับ,(วงเหล้าที่)ขาดเกอิชา
色分け いろわけการใช้สีแสดงความแตกต่างในการแบ่งกลุ่ม,การจำแนก
隠居 いんきょการเกษียณออกจากวงการ,การตัดขาดจากโลก,คนที่เกษียณจากวงการ,คนที่ปลีกวิเวกจากโลกภายนอก
印刻 いんこくตีพิมพ์,พิมพ์(ด้วยแม่พิมพ์)
印刷 いんさつพิมพ์,พรินต์
飲酒 いんしゅการดื่มสุรา
印象 いんしょうความรู้สึกที่ได้เห็นหรือได้ยิน,ความรู้สึกที่ตรึงติดในใจ
引証 いんしょうยกมาเป็นหลักฐานอ้างอิง
飲食 いんしょくการดื่มกิน
印字 いんじพิมพ์ (ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด)
隠栖 いんせいแยกตัวถือสันโดษ
隠棲 いんせいแยกตัวถือสันโดษ
引責 いんせきรับผิดชอบ
引責辞任 いんせきじにんการแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
引接 いんせつรับสั่งให้เข้าเฝ้า
引退 いんたいการออกจากวงการ,การถอนตัว
インタビュー いんたびゅーสัมภาษณ์

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้