ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
悪戯 いたずらกลั่นแกล้ง,ซุกซน,เล่นซน,เกเร,คำพูดถ่อมตนเมื่อกล่าวถึงศิลปะหรือวิชาของตน
位地 いちที่ตั้ง,สถานที่ที่ตั้ง
位置 いちที่ตั้ง,สถานที่ที่ตั้ง
一撃 いちげきการจู่โจมครั้งหนึ่ง,การต่อยตีหรือแทง 1 ครั้ง
一言 いちげんคำพูดสั้น ๆ
一言 いちごんคำพูดสั้น ๆ
一座 いちざคนที่นั่งอยู่ด้วยกัน,คณะละคร 1 คณะ
一時停止 いちじていしหยุดครั้งหนึ่ง,หยุดชั่วคราว
一巡 いちじゅんไปรอบ ๆ,วนรอบ,ไปทั่ว
一段落 いちだんらくหยุดไประยะหนึ่ง,(งาน)เสร็จสิ้นไประดับหนึ่ง
一読 いちどくอ่านสักครั้ง,อ่านรอบหนึ่ง,อ่านคร่าว ๆ
一任 いちにんการมอบหมายให้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
一倍 いちばい1 เท่า
一番乗り いちばんのりการไปถึงเป็นคนแรก
一瞥 いちべつชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผ่าน ๆ
一味 いちみพรรคพวก,พริกป่นแท้ (ไม่ผสมอย่างอื่น)
一覧 いちらんตารางสรุป,รายชื่อ
一列 いちれつแถวหนึ่ง
一喝 いっかつตวาด,ตะโกนใส่,แผดเสียง
一括 いっかつสรุป,รวม,รวบยอด,ทำให้เสร็จในครั้งเดียว,รวมกันเป็นอันเดียว
一環 いっかんแต่ละห่วงของโซ่,ส่วนหนึ่ง
一貫 いっかんความสอดคล้อง,ผ่านตลอด
逸機 いっきพลาดโอกาส,เสียโอกาส
逸球 いっきゅうการรับลูกเบสบอลพลาด,รับลูกพลาด
一驚 いっきょうแปลกใจ,ตกใจ
一見 いっけんมองดู,มองดูเหมือน,ชำเลืองดู
一周 いっしゅうหนึ่งรอบ,ไปและกลับ
一笑 いっしょうยิ้ม,หัวเราะ
一新 いっしんปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง,ทำให้ดูใหม่,ปฏิสังขรณ์,ปฏิรูป
一進一退 いっしんいったい(อาการ)ทรง ๆ ทรุด ๆ,เดี๋ยวรุกเดี๋ยวถอย
一掃 いっそうปัดกวาด,กำจัด
行ったりきたり いったりきたりสัญจรไปมา
行ったり来たり いったりきたりสัญจรไปมา
一致 いっちการตรงกัน,การพ้องกัน,การเป็นเอกฉันท์,การสมานฉันท์
一定 いっていกำหนดไว้แน่นอน,คงที่,ตายตัว
一敗 いっぱいแพ้ 1 ครั้ง
一泊 いっぱくหนึ่งคืน
一変 いっぺんเปลี่ยนไปหมด,เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
一報 いっぽうแจ้งให้ทราบ,รายงานข่าว
逸脱 いつだつออกนอกลู่นอกทาง
移転 いてんการย้ายสถานที่
遺伝 いでんพันธุกรรม
意図 いとความตั้งใจ,เจตนา,ความประสงค์สิ่งที่คิดจะทำ
異動 いどうการโยกย้ายตำแหน่ง
移動 いどうการเคลื่อนย้าย,การย้าย(ตำแหน่ง),การเคลื่อนที่
委任 いにんการมอบฉันทะ,การมอบอำนาจ,เป็นตัวแทน
犬死に いぬじにตายโดยเปล่าประโยชน์,ตายฟรี
居眠り いねむりการสัปหงก
命乞 いのちごいร้องขอชีวิต
命乞い いのちごいร้องขอชีวิต

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้