ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา -suru
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
安堵 あんどโล่งอก,สบายใจ,โล่งใจ
案内 あんないนำทาง,พาเที่ยวชม,การชี้แจง,คำชี้แจง,สภาพภายใน,เชิญแขก
塩梅 あんばいการปรุงรส
案配 あんばいการปรุงรส
暗譜 あんぷการจำโน้ตเพลงได้
按摩 あんまการบีบนวด
安眠 あんみんหลับสบาย
暗躍 あんやくการเคลื่อนไหวหรือดำเนินการอย่างลับ ๆ
あんよ あんよ(ภาษาเด็ก)ขา,เท้า,เดินเตาะแตะ
慰安 いあんการตอบแทนความเหนื่อยยากด้วยการพาไปเที่ยว
言い分け いいわけการแก้ตัว,ข้อแก้ตัว
言い訳 いいわけการแก้ตัว,ข้อแก้ตัว
言分け いいわけการแก้ตัว,ข้อแก้ตัว
言訳 いいわけการแก้ตัว,ข้อแก้ตัว
家居 いえいการอยู่ที่บ้าน
家出 いえでการหนีออกจากบ้าน
移管 いかんการโอนไปยังหน่วยงานอื่น
委棄 いきการสละสิทธิ์
遺棄 いきการทอดทิ้ง
生き生き いきいきร่าเริง,มีชีวิตชีวา
行き帰り いきかえりการไปและกลับ
往き来 いききการสัญจรไปมา,การไปมาหาสู่
行き来 いききการสัญจรไปมา,การไปมาหาสู่
行来 いききการสัญจรไปมา,การไปมาหาสู่
息切れ いきぎれการหายใจไม่ทัน
経緯 いきさつเส้นรุ้งเส้นแวง,เส้นตรงและเส้นขนาน,แนวตั้งและแนวนอน,เรื่องราว
息抜き いきぬきพักผ่อนคลายเครียดชั่วครู่
育種 いくしゅการเพาะพันธุ์ (พืช)
育児 いくじการเลี้ยงดูลูก
育成 いくせいการเลี้ยงดูอบรม,การเพาะเลี้ยง,การฝึกหัด,การเทรน
畏敬 いけいการเคารพยำเกรง
意見 いけんความคิดเห็น
移行 いこうเปลี่ยนไปสู่..., เปลี่ยนแปลงไปสู่...
諍い いさかいทะเลาะ,มีปากมีเสียงกัน
意識 いしきคำนึงถึง,สำนึก
遺失 いしつการทำตกหล่นสูญหาย
畏縮 いしゅくหัวหดด้วยความกลัว
移出 いしゅつการส่งออก,การส่งสินค้าไปขายต่างถิ่น (ในประเทศเดียวกัน)
依嘱 いしょくการมอบหมายงานหรือแต่งตั้งคนนอกมารับหน้าที่
委嘱 いしょくการมอบหมายงานหรือแต่งตั้งคนนอกมารับหน้าที่
移植 いしょくการย้ายต้นไม้,การปลูกถ่ายอวัยวะ,การปลูกฝังวัฒนธรรมต่างชาติ
維持 いじจรรโลง,พยุง,รักษาให้คงอยู่,ค้ำจุน,บำรุง
移住 いじゅうการย้ายไปอยู่,การอพยพ,การย้ายถิ่นฐานไป
委譲 いじょうการยกกรรมสิทธิ์
移籍 いせきการย้ายชื่อไปยังทะเบียนบ้านอื่น,การย้ายไปสังกัดที่อื่น (เช่น ย้ายทีมของนักกีฬา)
いそいそ いそいそท่าทางดีใจ,อย่างดีใจ
居候 いそうろうการอาศัยคนอื่นอยู่
依存 いぞんการพึ่งคนอื่น,การพึ่งพาอาศัย
依託 いたくการฝาก(เด็กเข้าโรงเรียน),การพาดหรือพิง
委託 いたくการฝากขาย,การมอบหมายให้ทำแทน

พบ 6,245 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   125

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้