ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
受け戻す うけもどすไถ่คืน,ไถ่ถอน
請け戻す うけもどすไถ่คืน,ไถ่ถอน
受ける うけるได้รับ,เข้ารับ,เข้าสอบ,เป็นที่ถูกอกถูกใจ,เป็นที่นิยม
請ける うけるรับ(งาน),รับเป็นธุระจัดการ,รับเหมา
受け渡す うけわたすส่งมอบสินค้า
受渡す うけわたすส่งมอบสินค้า
動かす うごかすเคลื่อนย้าย
動き回る うごきまわるเคลื่องไหวไปรอบๆ
動く うごくเคลื่อนไหว,เคลื่อนที่,(เครื่องจักร)ทำงาน,ขับเคลื่อน
蠢かす うごめかすกระดิก
蠕く うごめくดิ้นยุกยิก
蠢く うごめくดิ้นยุกยิก
失う うしなうสูญเสีย
薄める うすめるทำให้เจือจาง
薄らぐ うすらぐเจือจางลง,จืดจาง,อ่อนลง
薄れる うすれるเลือนราง,จางหาย,จางลง
踞る うずくまるหมอบ,คู้
蹲る うずくまるหมอบ,คู้
埋まる うずまるฝัง,จม
埋める うずめるฝัง,กลบ
埋もれる うずもれるถูกกลบ,จมอยู่ใน,(สถานที่)เต็มไปด้วย
失せる うせるสูญหาย,ตายจากไป
嘘泣きする うそなきするแกล้งร้องให้
嘯く うそぶくคุยโว,โม้,ปากแข็ง,เฉไฉ
唄う うたうร้องเพลง
歌う うたうร้องเพลง
謳う うたうร้องเพลง,ขับร้อง
疑う うたがうกังขา,สงสัย
うたた寝する うたたねするงีบ
打ち明ける うちあけるเผย(ความลับในใจ),เปิดใจ,สารภาพ
打明ける うちあけるเผย(ความลับในใจ),เปิด(ใจ),สารภาพ
打ち上げる うちあげるยิ่ง(พลุ),ยิงขึ้นสู่ฟ้า,ซัดเกยฝั่ง,เสร็จสิ้น(การแสดงรอบสุดท้าย)
打上げる うちあげるยิง(พลุหรือจรวด),ยิ่งหรือตีขึ้นสู่ฟ้า,ซัดเกยฝั่ง,เสร็จสิ้น(การแสดงรอบสุดท้าย)
打ち合せる うちあわせるหารือกันล่วงหน้า
打ち合わせる うちあわせるหารือกันล่วงหน้า
打合せる うちあわせるหารือกันล่วงหน้า
打ち落す うちおとすตีให้ตกลงมา,ตัด(คอ)
打ち落とす うちおとすตีให้ตกลงมา,ตัด(คอ)
撃ち落とす うちおとすยิงร่วง,ยิงให้ตกลงมา
打ち返す うちかえすตีกลับไป,ตีคืน,ไถ(นา),(คลื่น)ซัดเข้าฝั่งอีกครั้ง
打ち切る うちきるตีจนหักหรือขาด,ล้มเลิกกลางคัน
打ち消す うちけすปฏิเสธ,กลบเสียง
打消す うちけすปฏิเสธ,กลบเสียง
打ち込む うちこむตอกลงไปโดยแรง,กระหน่ำใส่,ทุ่มเทจิตใจ,จดจ่อ,หมกมุ่น,หล่อ(ปูน)
撃ち込む うちこむยิงกระหน่ำใส่
打ち殺す うちころすฆ่า
討ち取る うちとるประหัตประหาร(ศัตรู)
訴える うったえるฟ้องร้อง,เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ)
うっちゃる うっちゃるละเลย,ทิ้งขว้าง
打つ うつตี,ตบ,กระแทก,กระตุ้น,เร้า(อารมณ์),นวด(เส้นหมี่),กด(แป้นพิมพ์),เคาะ(สัญญาณ),พิมพ์(อีเมล์),ทำเครื่องหมาย

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้