ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
撃つ うつโจมตี
討つ うつปราบปราม,ทำลายล้าง,ฟาดฟัน
写す うつすถ่าย(รูป,สำเนา),คัดลอก,ลอกแบบ,เขียนบรรยาย
映す うつすฉายให้ปรากฏ
移す うつすย้ายออกไป,โอน,เอาโรคไปติด
遷す うつすย้ายออกไป,โอน,เอาโรคไปติด
うつ伏せに寝る うつぶせにねるนอนคว่ำ
俯く うつむくก้มหน้า
写る うつるถ่าย(ภาพ)
映る うつるสะท้อนให้เห็น,เข้ากันดีกับ,ถ่ายออกมาได้(ดี)
移る うつるย้าย,เปลี่ยนไปสู่,โรคติดต่อคนอื่น,กลิ่นติด,สีตก
移ろう うつろうลบเลือน,เปลี่ยนแปลง
腕に覚えのある うでにおぼえのあるเชี่ยวชาญ
促す うながすกระตุ้น,เสนอแนะ,บีบให้กระทำ
頷く うなずくพยักหน้า
唸る うなるคำราม
自惚れる うぬぼれるหลงตัวเอง
畝ねる うねるคดเคี้ยว,เป็นเกลียวคลื่น
奪い合う うばいあうแย่งชิงกัน,ช่วงชิงกัน
奪い返す うばいかえすชิงกลับแย่ง,แย่งกลับมา
奪い取る うばいとるแย่งชิง
奪う うばうแย่งเอาไป,ช่วงชิง
奪われる うばわれるถูกริดรอน
うまく行く うまくいくราบรื่น
埋まる うまるเต็มไปด้วย,ถูกกลบ,จมอยู่ใน
生まれ変わる うまれかわるกลับมาเกิดใหม่,ตั้งต้นชีวิตใหม่
生まれる うまれるเกิด
生れる うまれるเกิด
生み出す うみだすให้กำเนิด,ออกไข่,สร้างสรรค์
惓む うむเบื่อหน่าย (เพราะซ้ำซากจำเจ),เอียน
生む うむคลอด,ให้กำหนดคลอด,ทำให้เกิด
産む うむการให้กำเนิด,ก่อให้เกิด
膿む うむเป็นหนอง
呻く うめくครวญคราง
埋め立てる うめたてるถม (แม่น้ำหรือทะเล)
埋める うめるฝัง,กลบ,ถม,เติมให้เต็ม,ทดแทน,เติม
埋もれる うもれるจมอยู่ใน,ถูกกลบ,เต็มไปด้วย
敬う うやまうเคารพนับถือ
裏返す うらがえすพลิกด้าน,กลับด้าน
裏切る うらぎるหักหลัง,ทรยศ,ทำให้ผิดหวัง
裏付ける うらづける(หลักฐาน)สนับสนุน
占う うらなうพยากรณ์,ทำนาย
恨む うらむเจ็บแค้น,เกลียดชัง,โกรธแค้น,ขุ่นเคือง
羨ましがる うらやましがるอิจฉา
売り切る うりきるขายหมด
売り切れる うりきれるขายหมด
売切れる うりきれるขายหมด
売り込む うりこむขายให้ติดตลาด,ขายให้ได้ผล
売り出す うりだすออกขาย,วางขาย,วางจำหน่าย,ขายถูกในโอกาสพิเศษ,เริ่มขายออก
売りつける うりつけるยัดเยียดขาย

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้