ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
色褪せる いろあせるซีดจาง,เลือนราง,สีซีด,จืดจาง,ซาลง
色付く いろづく(หน้า)แดง,เปลี่ยนเป็นสีสันสวยงาม,เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
彩る いろどるให้สี,แต่งสี,แต่งหน้า,แต่งแต้มสีสัน
色取る いろどるให้สี,แต่งสี,แต่งหน้า,แต่งแต้มสีสัน
祝う いわうฉลอง,แสดงความยินดี,อวยพร,ให้ของเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
曰く いわくพูด,อธิบาย
意を尽くす いをつくすพูดจนหมด
意を用いる いをもちいるใส่ใจ,สนใจ
印刷する いんさつするพิมพ์
飲酒運転する いんしゅうんてんするเมาแล้วขับ
隠匿する いんとくするซุก
隠蔽する いんぺいするอำพราง
ウインクする ういんくするกระพริบตา
植え込む うえこむปักหรือปลูก(ต้นไม้ พืช)
植える うえるปลูก(ต้นไม้)
飢える うえるอดอยาก,กระหาย
餓える うえるหิวโหย,อดอยาก
魚釣りをする うおつりをするตกปลา
迂回する うかいするอ้อม
伺う うかがうฟัง,ได้ยิน,ถาม,เยี่ยม,ไปพบ(คำถ่อมตนของ 聞く、問う、尋ねる、訪れる、訪問する)
窺う うかがうมองลอด,ลอบสังเกต,จ้องหาโอกาส,เดาได้เลา ๆ
浮かされる うかされるเพ้อ (เพราะพิษไข้)
浮かす うかすเอาลงไปลอย,เจียด (ค่าใช้จ่าย) บางส่วน
浮かび上がる うかびあがるลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น (ตำแหน่ง)
浮かぶ うかぶลอย(น้ำ),ฉุกคิดขึ้นในใจ,ปรากฏ,แสดง(สีหน้า)
浮ぶ うかぶลอย(น้ำ),ฉุกคิดขึ้นในใจ,ปรากฏ,แสดง(สีหน้า)
浮かべる うかべるลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ,แสดงความรู้สึกออกมา
受かる うかるสอบผ่าน
浮かれる うかれるระรื่น,ระริกระรี้,คึกคัก
嗽する うがいするกลั้วคอ
穿つ うがつเจาะ,มองทะลุ,สวมใส่迂闊
浮き上がる うきあがるลอยขึ้นมา
浮き足立つ うきあしだつขวัญหนีดีฝ่อ
浮き立つ うきたつตื่นเต้นดีใจ,เริงร่า,ลอยเด่นออกมา
浮き出る うきでるปรากฎขึ้นมา,ลอยขึ้นมา
浮く うくลอย
受け入れる うけいれるยอมรับ,ได้รับไว้
受入れる うけいれるรับ(สินค้า)
請負う うけおうเหมา
受け賜る うけたまわるฟัง,ได้ยิน,ยินยอม,น้อมรับ
承る うけたまわるฟัง,ได้ยิน,ยินยอม,น้อมรับ
受け継ぐ うけつぐรับช่วงต่อ,สืบทอด
受け付ける うけつけるรับ(ใบสมัคร),รับฟัง,รับเข้ามา
受け止める うけとめるรับไว้,รับมือ
受取りに行く うけとりにいくไปรับ
受け取る うけとるรับ,ได้รับ,ตีความ,ยอมรับ
受取る うけとるรับ,ได้รับ,ตีความ,ยอมรับ
請け取る うけとるรับ,ได้รับ,ตีความ,ยอมรับ
請取る うけとるรับ,ได้รับ,ตีความ,ยอมรับ
受け持つ うけもつรับผิดชอบ,รับตำแหน่ง,รับมอบหมาย

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้