ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
委任する いにんするมอบหมาย
居残る いのこるอยู่ล่วงเวลา (ขณะที่คนอื่นกลับไปแล้ว)
命を奪う いのちをうばうฆาตกรรม
祈る いのるอธิษฐาน
威張る いばるหยิ่งยโส,ทนงตัว,เบ่ง
鼾をかく いびきをかくกรน
いびる いびるกลั่นแกล้ง,รังแก
訝る いぶかるแคลงใจ,สงสัย
いぶす いぶすรมควัน
燻す いぶすรมควัน,เผาให้มีควัน,สุมไฟให้เกิดควัน,รมควันให้ผิวโลหะหมอง
いぶる いぶるคุกรุ่น
燻ぶる いぶるคุกรุ่น,ไหม้โดยไม่เกิดเปลวไฟ,ทำให้มีควันตลบ
燻る いぶるคุกรุ่น,ไหม้โดยไม่เกิดเปลวไฟ,ทำให้มีควันตลบ
戒める いましめるห้ามปราม,ตักเตือน,ตำหนิ,ว่ากล่าวสั่งสอน
忌み嫌う いみきらうรังเกียจ,เกลียดชัง,ขยะแขยง
忌む いむการถือศีล,การไว้ทุกข์
嫌がる いやがるรังเกียจ,ทำท่าไม่ชอบ,อิดออด
卑しめる いやしめるดูหมิ่น
癒す いやすเยี่ยวยารักษา (แผล โรค),ดับ (ความหิวกระหาย)
癒やす いやすเยี่ยวยารักษา (แผล โรค),ดับ (ความหิวกระหาย)
いやみを言う いやみをいうถากถาง,เสียดสี
イライラする いらいらするหงุดหงิด
苛立たせる いらだたせるกวนโอ๊ย,ทำให้รำคาญ
苛立つ いらだつประสาทกิน,ถูกกวนประสาท
苛立てる いらだてるทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระวนกระวาย
いらっしゃる いらっしゃるอยู่,ไป,มา,มี(เป็นคำยกย่องของ 行く、来る、いる)
入り組む いりくむยุ่งยาก,เกี่ยวข้อง
煎りつく いりつくน้ำแห้งจนไหม้ติดกระทะ
入りびたる いりびたるนั่งแช่,แช่(น้ำ)
入り浸る いりびたるนั่งแช่,แช่(น้ำ)
入り乱れる いりみだれるปนเปกันยุ่งไปหมด
いる いるอยู่
入る いるเข้า
射る いるยิง
居る いるอยู่
要る いるต้องการ
鋳る いるหล่อ
鑄る いるหล่อ
入れ代える いれかえるใส่แทน,วางแทนที่,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนที่วาง
入れ換える いれかえるใส่แทน,วางแทนที่,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนที่วาง
入れ替える いれかえるใส่แทน,วางแทนที่,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนที่วาง
入れ代わる いれかわるสับเปลี่ยน,สลับกัน
入れ替わる いれかわるสับเปลี่ยน,สลับกัน
刺青をする いれずみをするสัก
入れ違う いれちがうสวนทางกัน,วางผิด,ใส่ผิด
入れ違える いれちがえるวางผิด,ใส่ผิด
入れる いれるบรรจุ,ใส่,ให้เข้า,รับเข้ามา,สั่ง(ของ)เข้า,รวม,เข้าไปด้วย,เปิดเครื่อง,ทำตามข้อเสนอ,ทำตามคำแนะนำ,ทำตามคำขอ
函れる いれるบรรจุ,ใส่,ให้เข้า,รับเข้ามา,สั่ง(ของ)เข้า,รวม,เข้าไปด้วย,เปิดเครื่อง,ทำตามข้อเสนอ,ทำตามคำแนะนำ,ทำตามคำขอ
容れる いれるบรรจุ,อนุมัติ,ยินยอม,ยอมรับ
色あせる いろあせるซีดจาง,เลือนราง,สีซีด,จืดจาง,ซาลง

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้