ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
生き残る いきのこるรอดชีวิต
生きのびる いきのびるรอดตาย
生き延びる いきのびるรอดตาย
活きる いきるมีชีวิตอยู่
生きる いきるมีชีวิตอยู่
行き渡る いきわたるแพร่กระจายไปทั่ว,ทั่วถึง
行渡る いきわたるแพร่กระจายไปทั่ว,ทั่วถึง
行く いくไป
生け捕る いけどるจับเป็น
活ける いけるจัด (ดอกไม้)
生ける いけるจัด(ดอกไม้)
行ける いけるสามารถไปได้,ไปเป็น
息う いこうพักผ่อนหย่อนใจ
憩う いこうผ่อนคลาย,พักผ่อน
勇む いさむองอาจผึ่งผาย,ฮึกเหิม
意識を回復する いしきをかいふくするได้สติ,ฟื้น
威信を失墜する いしんをしっついするเสียเครดิต
いじける いじけるงอหรือห่อตัวเพราะความหนาวหรือกลัว,แคระแกรน,หงิกงอ
維持する いじするรักษา,บำรุง
いじめられる いじめられるถูกแกล้ง,ถูกรังแก
苛める いじめるรังแก,แกล้งกัน
虐める いじめるรังแก,แกล้งกัน
弄る いじるจับเล่น ๆ (ไม่ใช่งานหลัก),ทำเป็นงาน
急ぐ いそぐรีบ,เร่งรีบ
依存する いぞんするพึ่ง
致す いたすทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)
戴く いただくได้รับ,กิน,ดื่ม(คำถ่อมตนของ もらう、食う、飲む),ทูนบนศีรษะ,ชูสูงอย่างเคารพ
頂く いただくได้รับ,กิน,ดื่ม(คำถ่อมตนของ もらう、食う、飲む),ทูนบนศีรษะ,ชูสูงอย่างเคารพ
傷む いたむเจ็บ,ช้ำ,ใกล้เน่า,เสียหาย
悼む いたむอาลัย(คนตาย)
痛む いたむเจ็บ,ปวด
傷める いためるทำให้บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บช้ำ,ทำให้เป็นอันตราย
炒める いためるผัด(ผัก)
痛める いためるทำให้เจ็บปวด,ทำให้เจ็บช้ำ
至る いたるไปถึง
労る いたわるเอื้ออาทร,ดูแลเอาใจใส่,เอาอกเอาใจ
抱く いだくอุ้ม,กอด
位置付ける いちづけるประเมินค่า,จัดลำดับ
一目置く いちもくおくยอมก้มหัวให้
いちゃいちゃする いちゃいちゃするจู๋จี๋
いちゃつく いちゃつくจู๋จี๋
一理ある いちりあるสมเหตุผล,มีเหตุผล
慈しむ いつくしむรักเอ็นดู,ให้ความรัก
偽る いつわるปลอม,แสร้งทำ,ลวง,โป้ปด,เท็จ
移転する いてんするย้าย
意図する いとするมุ่งหมาย,มุ่ง
営む いとなむทำ(ธุรกิจ),บริหารงาน(ด้านต่าง ๆ),จัดการงาน,จัดการ(กับชีวิตแต่ละด้าน),สร้าง(ที่อยู่)
挑む いどむเสี่ยง
意に逆らう いにさからうขืนใจ
意にそぐわない いにそぐわないแสลงใจ

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้