ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
言い掛ける いいかけるทำท่าจะพูด
言い兼ねる いいかねるยากที่จะพูด,พูดไม่ได้(เพราะไม่สมควร)
言い交わす いいかわすพูดใส่กัน,สัญญาต่อกัน (แต่งงาน)
言い聞かせる いいきかせるตักเตือน
言い切る いいきるพูดให้เด็ดขาดชัดเจน,พูดจบ
言い腐す いいくさすด่าว่า
言い暮らす いいくらすพูดแต่เรื่องนั้นทุก ๆ วัน
言い消す いいけすปฏิเสธคำพูดอีกฝ่าย,ถอนคำพูด,พูดไม่ดี,กล่าวร้าย
言い拵える いいこしらえるพูดกลบเกลื่อน
言いこなす いいこなすพูดให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่างชัดเจน
言い籠める いいこめるพูดให้หมดหนทางโต้ตอบ
言い込める いいこめるพูดให้หมดหนทางโต้ตอบ
言い止す いいさすหลุดปากแล้วไม่พูดต่อ
言い渋る いいしぶるพูดด้วยความลังเล
言い出す いいだすเริ่มพูด
言い付ける いいつけるสั่ง(ของ),ฟ้อง
言い逃れをする いいのがれをするตอแหล
言い渡す いいわたすสั่ง,พิพากษา
云う いうพูด
言う いうพูด,บอก,กล่าว
家中を探す いえちゅうをさがすหาทั่วบ้าน
癒える いえるหายป่วย,(แผล)หาย
射返す いかえすยิงโต้ตอบ
威嚇する いかくするข่มขวัญ
いかす いかすมีเสน่ห์
活かす いかすปล่อยให้มีอยู่,ใช้ให้เป็นประโยชน์
生かす いかすปล่อยให้มีอยู่,ใช้ให้เป็นประโยชน์
怒らす いからすทำให้โกรธ
怒らせる いからせるทำให้โกรธ
いかりを上げる いかりをあげるถอนสมอเรือ
いかりを下ろす いかりをおろすทอดสมอเรือ
怒る いかるโกรธ,โมโห
いかれる いかれるเพี้ยน,เสียสติ,(ของ)เสีย,โดนเล่นงาน
いがみ合う いがみあうทะเลาะกัน
啀み合う いがみあうทะเลาะกัน
生き埋める いきうめるฝังทั้งเป็น
行き交う いきかうการเดินตัดผ่านกัน (บนสี่แยกหรือท้องถนน)
生きかえる いきかえるฟื้นคืนชีพ,คืนกำลัง
生き返る いきかえるฟื้นคืนชีพ,คืนกำลัง
生返る いきかえるฟื้นคืนชีพ,คืนกำลัง
息が合う いきがあうเข้ากันได้ดี
息が殺す いきがころすกลั้นหายใจ
息がつく いきがつくพักเหนื่อย,ถอยหายใจ(โล่งอก),หายใจ
行き過ぎる いきすぎるเลยไป,ทำเกินไป
行き違う いきちがうสวนทางกัน,คลาดกัน
息づまる いきづまるหายใจไม่ทั่วท้อง
息詰まる いきづまるหายใจไม่ทั่วท้อง
息詰る いきづまるหายใจไม่ทั่วท้อง
行き届く いきとどくถี่ถ้วน
憤る いきどおるไม่พอใจ,โกรธแค้น

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้