ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
炙る あぶるอัง(ไฟ),ผิง(ไฟ),ลน(ไฟ)
焙る あぶるอัง(ไฟ),ผิง(ไฟ),ลน(ไฟ)
甘える あまえるอ้อน,ตอบรับ(ความปรารถนาดี),ทำตาม(คำเชิญชวน)
天翔る あまがけるเหาะเหินเดินอากาศ (ของพวกเซียนหรือวิญญาณ)
余す あますเหลือเก็บไว้,เหลือ(เวลา)
甘ったれる あまったれるอ้อน,ตอบรับ(ความปรารถนาดี),ทำตาม(คำเชิญชวน)
甘やかす あまやかす(เลี้ยงดูแบบ)ตามใจ
余る あまるเหลือ,เกิน
甘んじる あまんじるได้รับความพอใจ
甘んずる あまんずるพอใจ
編み出す あみだすเริ่มถัก,คิดค้น
網を張る あみをはるวางแผนจับ(คนร้าย)
編む あむถัก(เสื้อไหมพรม)
飴をしゃぶらせる あめをしゃぶらせるหยอดคำหวาน,ยกยอปอปั้น,แกล้งแพ้
肖る あやかるพลอยได้รับโชคไปด้วย,อาศัยผลบุญ
怪しい目で見る あやしいめでみるจด ๆ จ้อง ๆ
怪しむ あやしむแปลกใจ,สงสัย
あやす あやすกล่อมเด็ก,ทำให้เด็กเลิกงอแง
操る あやつるเชิด(หุ่น),คุม(เครื่อง),บังคับ(เรือ)
危ぶむ あやぶむหวาดวิตก,ติดใจ,สงสัย
誤る あやまるทำผิด
謝る あやまるขอโทษ
危める あやめるฆ่า,ทำร้าย
殺める あやめるฆ่า,ทำร้าย
歩み寄る あゆみよるเดินเข้าใกล้,ประนีประนอมกัน
歩む あゆむเดิน,ย่างก้าว
洗い上げる あらいあげるล้างจนเสร็จ,ตรวจสอบอย่างละเอียด
洗い落とす あらいおとすล้างออก
洗い立てる あらいたてるเปิดโปง,ขุดคุ้ย
洗い出す あらいだすล้างออกไป,ตรวจสอบอย่างลงลึก(และหาสิ่งที่ซ่อนเร้น),เปิดโปง
洗い流す あらいながすล้างทิ้ง,ล้างออก
洗う あらうล้าง,ซัก,สระผม
抗う あらがうต่อต้าน,แข็งขืน
荒くれる あらくれる(ท่าที)หยาบคาย
荒す あらすทำให้ปั่นป่วนเสียหาย,รื้อข้าวของ,ทำลาย,บุกรุก
荒らす あらすทำให้ปั่นป่วนเสียหาย,รื้อข้าวของ,ทำลาย,บุกรุก
争う あらそうทะเลาะ,โต้เถียง,แข่งขัน,ชิง
改まる あらたまるเปลี่ยนใหม่,ได้รับการปรับปรุงแก้ไข,(อาการ)ทรุดหนัก
革まる あらたまるเปลี่ยนใหม่,ได้รับการปรับปรุงแก้ไข,(อาการ)ทรุดหนัก
改める あらためるเปลี่ยน,ปรับปรุง,แก้ไข,ตรวจสอบ
荒立つ あらだつทำให้เลวร้ายลง,ทำให้แย่ลง
荒立てる あらだてるทำให้ปั่นป่วน,ทำให้แย่ลง
荒らげる あららげるตะคอก
現す あらわすปรากฏตัว
現わす あらわすปรากฏตัว
著す あらわすแต่งหนังสือ
著わす あらわすแต่งหนังสือ
表す あらわすแสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง)
表わす あらわすแสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง)
顕す あらわすประกาศให้คนรู้อย่างกว้างขวาง

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้