ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย






คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
挙げる あげるยก(ตัวอย่าง),จัด(งาน),…ให้,ยกขึ้น
揚げる あげるทอด(อาหาร)
憧れる あこがれるหลงใหลใฝ่ฝัน
漁る あさるจับ(สัตว์น้ำ),ทำประมง,ตามหา
嘲る あざけるการหัวเราะเยาะ,การพูดจาเยาะเย้ย
糾う あざなうทำให้เป็นเกลียว
欺く あざむくหลอกลวง
あざ笑う あざわらうหัวเราะเยาะ
嘲笑う あざわらうหัวเราะเยาะ
足が出る あしがでるเกินงบประมาณ
あしらう あしらうต้อนรับขับสู้,ปฏิบัติ(ต่อบุคคล)
アジる あじるปลุกปั่น
味わう あじわうชิม,ทดลองชิม
遊ぶ あすぶเล่น,เที่ยว
預かる あずかるรับฝาก
預け入れる あずけいれるฝาก(เงิน)เข้า
預ける あずけるฝากไว้,ฝากให้คนอื่นดูแล,ฝาก
焦る あせるใจร้อน,ลนลาน,ผลีผลาม
褪せる あせる(สี)ซีด
遊ぶ あそぶเล่น,เที่ยว
遊べる あそべるสามารถเล่นได้
与える あたえるให้(โอกาส),ก่อให้เกิด,ส่งผลให้
暖まる あたたまる(อากาศ)อุ่นขึ้น,(กระเป๋าเงิน)หนักขึ้น
温まる あたたまる(ของ)อุ่นขึ้น,(ใจ)รู้สึกอบอุ่น
暖める あたためるทำ...ให้อุ่น
温める あたためるอุ่น(อาหาร),เก็บไว้,ซุกไว้ในกระเป๋า,รื้อฟื้น(ความสัมพันธ์)
中たる あたるโดน,กระทบ,ถูก(รางวัล),(ทาย)ถูก,เทียบเคียง,ตรงกับ,เท่ากับ
中る あたるโดน,กระทบ,ถูก(รางวัล),(ทาย)ถูก,เทียบเคียง,ตรงกับ,เท่ากับ
当たる あたるโดน,กระทบ,ถูก(รางวัล),(ทาย)ถูก,เทียบเคียง,ตรงกับ,เท่ากับ
当る あたるโดน,กระทบ,ถูก(รางวัล),(ทาย)ถูก,เทียบเคียง,ตรงกับ,เท่ากับ
呆気に取られる あっけにとられるตกตะลึงงงงัน
扱う あつかうจัดการ
集まる あつまるรวมตัว,รวมผล,ชุมนุม
集める あつめるสะสม,รวบรวม
誂える あつらえるสั่งทำ,สั่งตัด
当てはまる あてはまるเข้าข่าย,เหมาะกับ
当てはめる あてはめるปรับให้เหมาะ
充てる あてるแบ่ง,แบ่งเป็นส่วน ๆ
当てる あてるกระแทก,ตีโดน,ยิงโดน,นำออกมาให้โดน(แดด),ติดให้ตรงกับ,แนบ,ทาย,เดา,ชี้ตัว(ให้ทำ)
跡を着ける あとをつけるสะกดรอย
アナウンスする あなうんすするประกาศ
侮る あなどるดูหมิ่น,ดูถูก
穴を空ける あなをあけるเจาะรู
穴を詰める あなをつめるอุดรู
暴く あばくขุดขึ้นมา,ขุดคุ้ย,แฉ,เปิดโปง
発く あばくขุดขึ้นมา,ขุดคุ้ย,แฉ,เปิดโปง
暴れる あばれるอาละวาด,คลั่ง
浴びせる あびせるอาบให้,สาด(น้ำ),ราด(น้ำ)
浴びる あびるอาบ,อาบน้ำ
溢れる あふれるท่วม,ล้น,นอง,เจิ่ง

พบ 4,560 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้