ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำกริยา
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
売る うるขาย
潤う うるおうชุ่มชื้น
潤す うるおすทำให้ชุ่มชื้น,สร้างความมั่งคั่ง
うるさく言う うるさいいうจู้จี้
潤む うるむชุ่ม,สั่นเครือ,(แสง)พร่า
愁える うれえるโศกเศร้า
憂える うれえるกังวล,หวาดวิตก
売れる うれるขายออก,ขายได้
熟れる うれる(ผลไม้)สุก
うろうろする うろうろするเถลไถล
彷徨く うろつくเดินป้วนเปี้ยน,เตร็ดเตร่,ด้อม ๆ มอง ๆ,เดินวนไปมา
浮気する うわきするนอกใจ
上擦る うわずるตื่นเต้น,ตื่นตระหนก,(เสียง)สูงด้วยความตื่นเต้น
浮つく うわつく(จิตใจ)คึกคัก,เล่น ๆ ไม่คิดจริงจัง
浮わつく うわつくไม่มีสมาธิ
浮付く うわつくไม่มีสมาธิ
上回る うわまわるเกิน,มากกว่า,เหนือกว่า
上向く うわむくเงยหน้า,เชิดขึ้น,กระเตื้องขึ้น,ดีขึ้น
植わる うわるมีปลูกไว้,ถูกปลูก
うんこをちびる うんこをちびるขี้แตก
うんこを漏らす うんこをもらすขี้แตก
運転する うんてんするขับรถ
運動する うんどうするออกกำลังกาย,บริหาร
映画鑑賞する えいがかんしょうするชมภาพยนตร์
影響する えいきょうするอิทธิพล
影響をうける えいきょうをうけるได้รับอิทธิพล
詠ずる えいずるประพันธ์,ร้อยกรอง,ขับ(บทกวี)
永眠する えいみんするตาย,เสียชีวิต
描く えがくวาด,เขียน(รูป)
画く えがくวาด,เขียน(รูป)
抉る えぐるคว้าน,ใช้มีดขูดเป็นหลุม,จับตรงประเด็น
エコーする えこーするเสียงก้อง
笑む えむยิ้ม
選ぶ えらぶเลือกจากตัวเลือกที่มี,คัดเลือก
選べる えらべるเลือกได้
得る えるได้รับ
獲る えるเอามาให้ได้,ได้มา
選る えるเลือก
援助する えんじょするสนับสนุน,สงเคราะห์
演じる えんじるแสดงละคร
演ずる えんずるแสดง(ละคร),สวมบทบาท
演奏する えんそうするบรรเลง
延長する えんちょうするต่อ
追い返す おいかえすไล่กลับไป,ตีถอยร่นไป
追いかける おいかけるไล่ตาม
追い掛ける おいかけるไล่ตาม
追い越す おいこすแซงขึ้นหน้า
追い込む おいこむไล่ต้อนเข้าไป,ไล่ให้จนตรอก,สู้ยกสุดท้าย,พิมพ์ต่อโดยไม่ย่อหน้าใหม่
追い出す おいだすไล่ให้ออกไป,ขับไล่ออกไป
追出す おいだすไล่ให้ออกไป,ขับไล่ออกไป

พบ 4,560 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   92

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้