ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
総別 そうべつโดยรวม,โดยทั่วไป
双方 そうほうสองฝ่าย
即日 そくじつวันเดียวกันนั้น
そっくり そっくりอย่างสิ้นเชิง,ทั้งหมด,เหมือนมาก,คล้ายกันมาก
そっと そっとอย่างค่อย ๆ,อย่างเงียบ ๆ,ไม่ให้รู้สึกตัว
卒業後 そつぎょうごหลังจากจบการศึกษา
その内 そのうちอีกไม่นาน
そのかみ そのかみสมัยโบราณ,ขณะนั้น,ในเวลานั้น
その間 そのかんระหว่างนั้น
その後 そのごหลังจากนั้น
その実 そのじつความจริง
その他 そのたอื่นๆ
その他 そのほかนอกจากนั้น
その外 そのほかนอกจากนั้น
そのまま そのままเอาไว้อย่างนั้น,ทั้ง ๆ อย่างนั้น
それ以外に それいがいにนอกจาก
それ以上に それいじょうにยิ่งกว่านั้น,มิหนำซ้ำ
それじゃ それじゃถ้าอย่างนั้น
それなり それなりนับแต่นั้น
それほど それほどถึงขนาดนั้น
それゆえ それゆえดังนั้น
それゆえに それゆえにเพราะฉะนั้น
それ故に それゆえにดังนั้น,เพราะฉะนั้น
そろそろ そろそろใกล้ถึงเวลา,ใกล้เวลา...แล้ว
そわそわ そわそわกระวนกระวาย,ไม่สงบ,ร้อนรุ่ม
そんなわけで そんなわけでด้วยเหตุนี้
続々 ぞくぞくต่อ ๆ กัน,ถัดมาตามลำดับ,เรียงตามลำดับ
続続 ぞくぞくต่อ ๆ กัน,ถัดมาตามลำดับ,เรียงตามลำดับ
ぞろぞろ ぞろぞろเคลื่อนตามเป็นขบวน
存外 ぞんがいผิดคาด,เกินความคาดหมาย
存分 ぞんぶんเต็มที่,เท่าที่ต้องการ
อื่น ๆ,คนอื่น,คนละคนกัน
大概 たいがいเรื่องย่อ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่
大挙 たいきょการรวมพลังทำพร้อมกัน,การร่วมแรงร่วมใจกันทำ
太古 たいこสมัยโบราณ,สมัยดึกดำบรรพ์
大して たいしてไม่...อะไรเท่าไหร่
大層 たいそうอย่างมาก
大抵 たいていส่วนใหญ่,เกือบทั้งหมด,ไม่น่าผิดพลาด,พอดีๆ,โดยทั่วไป,ตามปกติ
大変 たいへんลำบาก,แย่,หนักหนาสาหัส,อย่างมาก
絶えず たえずไม่ขาดสาย
絶え間なく たえまなくเรื่อยๆ
高々 たかだかอย่างมากสุด,อย่างดีสุด
高高 たかだかอย่างมากสุด,อย่างดีสุด
沢山 たくさんจำนวนมาก,มาก
たけなわช่วงที่ดีที่สุด,จุดสูงสุด
たけなわช่วงที่ดีที่สุด,จุดสูงสุด
確かに たしかにอย่างแน่นอน,ไม่ผิดแน่
多少 たしょうจำนวนมากน้อย,เล็กน้อย
他日 たじつวันอื่น,วันหลัง
多数 たすうจำนวนมาก,ส่วนมาก

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้