ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
実は じつはที่จริง
時分 じぶんสมัย,เวลา,โอกาส
じめじめ じめじめเปียกชื้น,ชื้นแฉะ,อึมครึม,หดหู่ใจ,ซึมเศร้าใจ
寂然 じゃくねんอย่างเหงาหงอย,อ้างว้าง
若干 じゃっかんเพียงเล็กน้อย,นิดหน่อย
じゃぶじゃぶ じゃぶじゃぶเสียงน้ำกระเพื่อม,การตีให้น้ำกระเพื่อม
じゃらじゃら じゃらじゃら(เป็นลักษณะของเสียง)กรุ๊งกริ๊ง,ลักษณะของคนเจ้าชู้
ジャラジャラ じゃらじゃら(เป็นลักษณะของเสียง)กรุ๊งกริ๊ง,ลักษณะของคนเจ้าชู้
十一月 じゅういちがつพฤศจิกายน
十月 じゅうがつตุลาคม
じゅうじゅう じゅうじゅうเสียงทอดเนื้อหรือผักด้วยน้ำมัน,เสียงย่างเนื้อหรืออาหารที่ติดมัน
十二月 じゅうにがつธันวาคม
従来 じゅうらいจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
順次 じゅんじตามลำดับ,เป็นลำดับ
諄々 じゅんじゅんอย่างตั้งใจจริง,อย่างอดทน
順々 じゅんじゅんตามลำดับ,ทีละตนตามลำดับ,สลับเวียนกัน
順順 じゅんじゅんตามลำดับ,ทีละตนตามลำดับ,สลับเวียนกัน
順々に じゅんじゅんにตามลำดับ,ทีละตนตามลำดับ,สลับเวียนกัน
順順に じゅんじゅんにตามลำดับ,ทีละตนตามลำดับ,สลับเวียนกัน
純然 じゅんぜんบริสุทธิ์,แท้จริง,สมบูรณ์,อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างไม่ปิดบัง
自由自在に じゆうじざいにตามใจชอบ
自由に じゆうにอย่างอิสระเสรี
常時 じょうじเป็นประจำ,สม่ำเสมอ
上旬 じょうじゅんต้นเดือน (ประมาณวันที่ 1 ถึง 10 ของเดือน)
徐々に じょじょにค่อย ๆ,ทีละน้อย,ช้า ๆ
徐徐に じょじょにค่อย ๆ,ทีละน้อย,ช้า ๆ
じりじり じりじりเสียงกรุ๊งกริ๊งของกระดิ่ง,เสียงย่างเนื้อหรือของมีมันทีละเล็กละน้อย,เริ่มหงุดหงิด,เริ่มหมดความอดทน,(แดดส่อง)จ้า
じろじろ じろじろ(จ้อง)เขม็ง
じろり じろり(มอง)อย่างสำรวจ
ジワジワ じわじわทีละน้อย,ค่อย ๆ
人後 じんごหลังคนอื่น
迅速に じんそくにรวดเร็ว,อย่างฉับไว
じんと じんとอาการประทับใจจนน้ำตาจะไหล, อาการเจ็บหรือชาที่แขนขา
じーっと じーっと(อยู่)นิ่ง ๆ,(จ้อง)เขม็ง
じーと じーと(อยู่)นิ่ง ๆ,(จ้อง)เขม็ง
水曜 すいようวันพุธ
水曜日 すいようびวันพุธ
数日後 すうじつごหลายวันต่อมา
すえปลาย,ยอด,ช่วงสุดท้าย
末々 すえずえบั้นปลาย,อนาคต,ผู้เยาว์,ลูกหลาน
末末 すえずえบั้นปลาย,อนาคต,ผู้เยาว์,ลูกหลาน
末長く すえながくยืนยาว,ยั่งยืน
透かさず すかさずการกระทำทันทีโดยไม่ปล่อยเวลาหรือโอกาสให้ลุล่วงไป
すくすく すくすくดำเนินไปอย่างรวดเร็ว,เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
少なくとも すくなくともอย่างน้อย,อย่างต่ำ
直ぐ すぐทันที,ทันทีทันใด,เกือบจะ,ใกล้จะ,ใกล้ ๆ
すぐに すぐにทันที
直ぐに すぐにทันที
少し すこしนิดหน่อย,เล็กน้อย,น้อย
少しずつ すこしずつที่ละเล็กทีละน้อย

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้