ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำวิเศษณ์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
少々 しょうしょうนิดหน่อย,ซักครู่
悄然 しょうぜんสลดใจ,เศร้าสลด,(รู้สึก)เหี่ยวแห้ง
従容 しょうようอย่างสงบ
将来 しょうらいอนาคต
小量 しょうりょうปริมาณน้อย
少量 しょうりょうปริมาณน้อย
食後 しょくごหลังอาหาร
食前 しょくぜんก่อนอาหาร
処々 しょしょที่ต่าง ๆ,ที่นั่นที่โน่น
初旬 しょじゅん10 วันแรกของเดือน
所詮 しょせんผลสุดท้าย,ในที่สุด,ท้ายที่สุด
しょっちゅう しょっちゅうตลอดไป,มั่นคง,เสมอ
初冬 しょとうต้นฤดูหนาว
初頭 しょとうระยะแรกเริ่ม
初日 しょにちวันแรก
初年 しょねんปีแรก,ช่วงแรก
しょんぼり しょんぼりห่อเหี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,หงอยเหงา
知らず知らず しらずしらずโดยไม่รู้ตัว
知らず知らずのうちに しらずしらずのうちにโดยไม่รู้ตัว
しんเชื่อ,ศรัทธา,ข่าวสาร
真実 しんじつความจริง,เป็นความจริง,แท้จริง
心底 しんそこก้นบึ้งของหัวใจ
心底 しんていก้นบึ้งของหัวใจ,ในส่วนลึกของหัวใจ
真に しんにจริง ๆ,ตามความเป็นจริง
新年 しんねんปีใหม่
しんみり しんみりอย่างแผ่วเบา,อย่างนุ่มนวล,(พูดอย่าง)จับใจ
深夜 しんやกลางดึก
時下 じかหมู่นี้
次回 じかいครั้งต่อไป,ครั้งหน้า
直に じかにโดยตรง
時間 じかんเวลา,ชั่วโมง
時期 じきเวลาหรือจังหวัด,ฤดู,ช่วงเวลา,โอกาส
じきทันที,โดยตรง
直に じきにทันที,โดยตรง
じくじく じくじくรั่ว,ซึม,เยิ้ม
時刻 じこくเวลาตามตารางที่กำหนดไว้,เวลา
事後 じごหลังเหตุการณ์
自信満々 じしんまんまんมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม
自信満満 じしんまんまんมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยม
時々刻々 じじこっこくตลอดเวลา
時時刻刻 じじこっこくตลอดเวลา
事実 じじつข้อเท็จจริง
事前に じぜんにล่วงหน้า
自体 じたいตัวสิ่งนั้นเอง,แท้ที่จริงแล้ว
じっくり じっくりรอบคอบ,สุขุม
実際 じっさいในความเป็นจริง
実際に じっさいにจริง ๆ
十中八九 じっちゅうはっく80 - 90%,ส่วนใหญ่
じっと じっとอาการจ้องมองอย่างตั้งอกตั้งใจ,อาการอยู่นิ่งๆไม่ขยับเขยื้อน,อาการเก็บระงับอารมณ์
実に じつにจริง ๆ,ที่จริง

พบ 1,860 คำ  

page : 1  ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...   38

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้