ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
気鋭 きえいปราดเปรียว,องอาจ,แข็งขัน
奇怪 きかいแปลกประหลาด,ผิดศีลธรรม
気掛かり きがかりความกังวลใจ
気兼ね きがねความเกรงอกเกรงใจ
気軽 きがるไม่มากเรื่อง,ง่าย ๆ สบาย ๆ
奇遇 きぐうการพบกันโดยบังเอิญ
気障 きざขี้เก๊ก,น่าหมั่นไส้,กวนประสาท
希少 きしょうเบาบาง
気丈 きじょうใจแข็ง
奇跡的 きせきてきอย่างอัศจรรย์,อย่างปาฏิหาริย์
季節外れ きせつはずれสิ้นฤดู
規則的 きそくてきเป็นไปตามกฎ
既知 きちทราบกันแล้ว
貴重 きちょうล้ำค่า,มีค่า
几帳面 きちょうめんพิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,เจ้าระเบียบ
気詰まり きづまりความรู้สึกอึดอัด
奇特 きとくน่ายกย่อง
奇特 きどくน่ายกย่อง
気長 きながอย่างใจเย็น
気の毒 きのどくน่าสงสาร,น่าเวทนา,น่าเห็นใจ,รู้สึกเสียใจที่ทำให้เดือดร้อน
希薄 きはくเบาบาง,เจือจาง
機敏 きびんว่องไว,หลักแหลม,ฉลาด,มีไหวพริบ
基本的 きほんてきอย่างพื้นฐาน,แบบพื้นฐาน
気任せ きまかせตามที่ใจต้องการ
気まぐれ きまぐれการเปลี่ยนใจง่าย,(อารมณ์)แปรปรวน,(อากาศ)แปรปรวน
生まじめ きまじめจริงจังมาก
生真面目 きまじめจริงจังมาก
気儘 きままตามใจชอบ,ตามใจตนเอง
気短 きみじかอารมณ์ร้อน,ความใจร้อน,ความหุนหันพลันแล่น,ความวู่วาม
気密 きみつ(ประตู หน้าต่างที่ปิด)แน่นสนิทไม่ให้อากาศเล็ดลอด
奇妙 きみょうแปลก,ประหลาด
華奢 きゃしゃละเอียดอ่อน,บอบบาง,น่าทนุถนอม
客観的 きゃっかんてきวัตถุวิสัย
きゅうทันทีทันใด
きゅうきゅう きゅうきゅうอัดแน่นจนไม่มีที่ว่าง,ขัดสน,เสียงที่เกิดจากการเสียดสีกัน
汲々 きゅうきゅうอย่างหมกมุ่น
急きょ きゅうきょอย่างเร่งด่วน,อย่างรีบเร่ง,(แจ้ง)อย่างกะทันหัน
急遽 きゅうきょอย่างเร่งด่วน,อย่างรีบเร่ง,(แจ้ง)อย่างกะทันหัน
窮屈 きゅうくつอย่างอึดอัด
急激 きゅうげきอย่างรวดเร็วและรุนแรง,ฮวบฮาบ,อย่างตั้งตัวไม่ติด
旧式 きゅうしきแบบหรือวิธีการโบราณ
急速 きゅうそくความรวดเร็ว
旧弊 きゅうへいหัวโบราณ,คร่ำครึ,โทษที่เกิดจากธรรมเนียมโบราณ
狭隘 きょうあいคับแคบ,จำกัด
凶悪 きょうあくชั่วร้าย,เลวทรามต่ำช้า,โหดร้าย
強健 きょうけんความแข็งแรงของร่างกาย
強固 きょうこความมั่นคง,ความแน่วแน่,ความหนักแน่น
強硬 きょうこうแข็งกร้าว,แน่วแน่
狭窄 きょうさくการตีบตันของอวัยวะ,เครื่องขัดขวาง
強制的 きょうせいてきในเชิงบังคับ

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้