ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
軽やか かろやか(ฝีเท้า)ปราดเปรียว
可哀想 かわいそうน่าสงสาร
可哀相 かわいそうน่าสงสาร
かんใจกว้าง
簡易 かんいเงียบง่าย,ง่ายดาย
汗顔 かんがんการอายจนเหงื่อนออกเต็มหน้า
簡潔 かんけつอย่างสรุป,อย่างย่อ ๆ,โดยสรุป
間欠 かんけつการหยุดเป็นช่วง ๆ,การขาดตอน
閑散 かんさんว่าง,เงียบเหงา,ซบเซา
感謝 かんしゃความรู้สึกขอบคุณ
感心 かんしんความชื่นชม
閑寂 かんじゃくความเงียบสงบ
肝心 かんじんสำคัญ,หัวใจสำคัญ
乾性 かんせいชนิดแห้ง,ความแห้ง
閑静 かんせいเงียบเชียบ,วังเวง
関節炎 かんせつえんโรคลมเข้าข้อ
完全 かんぜんสมบูรณ์แบบ,เพียบพร้อม,ครบถ้วน
簡素 かんそง่ายดาย
簡単 かんたんง่าย
寛大 かんだいใจกว้าง,มีน้ำใจ
甘美 かんびหวานอร่อย
感服 かんぷくการชื่นชม,การยย่อง
完壁 かんべきอย่างสมบูรณ์,อย่างไร้ที่ติ
簡便 かんべんใช้ง่าย,ใช้สะดวก
完ぺき かんぺきอย่างสมบูรณ์,อย่างไร้ที่ติ
完璧 かんぺきอย่างสมบูรณ์,ไร้ที่ติ
緩慢 かんまんเฉื่อย,ช้า,หละหลวม,ละเลย
簡約 かんやくการสรุปย่อ
寛容 かんようความใจกว้างไม่ถือโทษ
肝要 かんようสำคัญ,ขาดไม่ได้
簡略 かんりゃくอย่างย่อ ๆ,อย่างง่าย ๆ
สง่างาม
外交的 がいこうてきอย่างเปิดเผย,อย่างแสดงออก
外的 がいてきจากภายนอก
がさがさ がさがさ(เสียง)สวบสาบ,สาก ๆ,แห้งผาก,ไม่นิ่มนวล
がさつ がさつหยาบ,ไม่รอบคอบ,ไม่ละเอียด
がたがた がたがたกุกกัก,กึก ๆ,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง,ง่อนแง่น,โยกคลอน
ガタガタ がたがたกุกกัก,กึก ๆ,(บ่น)เป็นหมีกินผึ้ง,ง่อนแง่น,โยกคลอน
我武者羅 がむしゃらบ้าระห่ำ
がらんどう がらんどうว่างเปล่า
ガリガリ がりがりผอมแห้ง (จนเห็นซี่โครง)
我利我利 がりがりผอมแห้ง (จนเห็นซี่โครง)
頑強 がんきょうดื้อดึง,หัวรั้น
頑健 がんけんอย่างแข็งแรงสมบูรณ์
頑固 がんこดื้อดึง,หัวรั้น
頑丈 がんじょうมั่นคงแข็งแรง
頑迷 がんめいดื้อดึง,ดันทุรัง
奇異 きいแปลกประหลาด
生一本 きいっぽんบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปน,ตรงไปตรงมา,ซื่อสัตย์
黄色 きいろสีเหลือง

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้