ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
共通 きょうつうร่วมกัน
強度 きょうどระดับความแข็ง,ระดับความแกร่ง,ระดับขั้นรุนแรง
凶暴 きょうぼうความรุนแรง,ความหยาบช้าร้ายกาจ
興味本位 きょうみほんいอยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ไร้สาระ,เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีคุณค่า
強力 きょうりょくมีพลังแข็งแกร่ง
強烈 きょうれつรุนแรง,(สิ่ง)แสบตา,(รส)จัด
巨額 きょがくเงินจำนวนมหาศาล
極小 きょくしょうเล็กที่สุด,ค่าน้อยที่สุด (ทางคณิตศาสตร์)
極端 きょくたんสุดขั้ว,สุดโต่ง
極大 きょくだいใหญ่ที่สุด
局地的 きょくちてきเฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
巨視的 きょしてきแบบมองในมุมกว้าง,แบบมองภาพรวม
虚心 きょしんการเปิดใจกว้างไม่อคติ,ใจที่ไม่มีอคติ
虚弱 きょじゃくขี้โรค,(ร่างกาย)อ่อนแอ
巨大 きょだいใหญ่โต,มโหฬาร
器用 きようเก่ง,ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ชาญฉลาด
清らか きよらかใสสะอาด,บริสุทธิ์,หมดจดงดงาม
気弱 きよわขี้ขลาด,ใจเสาะ
嫌い きらいไม่ชอบ,เกลียด
気楽 きらくสบายใจ,ไร้กังวล,ไม่เกร็ง,ง่าย ๆ
煌びやか きらびやかเป็นประกายสวยงาม,เงางาม,ใหม่เอี่ยม
奇麗 きれいสวย,งดงาม,สะอาด,เรียบร้อย,ไพเราะ
綺麗 きれいสวย,เพราะ
綺麗好き きれいずきการรักความสะอาด
切れ切れ きれぎれแตกเป็นเสี่ยง ๆ,เป็นเศษ ๆ,(เสียง)ขาดเป็นช่วง ๆ
均一 きんいつ(ราคา)เท่ากันหมด,แบบเดียวกัน,เหมือนกัน,เสมอกัน
近眼 きんがんสายตาสั้น
緊急 きんきゅうฉุกเฉิน
謹厳 きんげんสุขุม,จริงจัง
均等 きんとうความเท่าเทียมกัน,ความเสมอภาค
金ぴか きんぴかประกายทองระยิบระยับ,ความเป็นประกายระยิบระยับ
勤勉 きんべんขยัน,ความอุตสาหะ
緊密 きんみつ(ความสัมพันธ์)เหนียวแน่น,แน่นแฟ้น,แนบแน่น
緊要 きんようสำคัญมาก,เร่งด่วน
ぎざぎざ ぎざぎざขรุขระ,ไม่เรียบ,ไม่เกลี้ยงเกลา,ซิกแซก
ギザギザ ぎざぎざขรุขระ,ไม่เรียบ,ไม่เกลี้ยงเกลา,ซิกแซก
偽善的 ぎぜんてきอย่างแสร้งทำ,เป็นการตบตา
ぎゃくกลับกัน,ตรงกันข้าม,ทวน
ぎゅうぎゅう ぎゅうぎゅうแน่นเอี้ยด
仰山 ぎょうさんมากเกินไป
ぎりぎり ぎりぎりฉิวเฉียด,จวนเจียน
儀礼的 ぎれいてきเป็นพิธีการ
食いしん坊 くいしんぼうคนตะกละ,ตะกละ
空白 くうはくสภาพว่างเปล่า (ไม่มีข้อความหรือข้อมูล)
空腹 くうふくหิว,ท้องว่าง
くしゃくしゃ くしゃくしゃอาการขยำกระดาษหรือผ้าให้เป็นก้อน หรือทำให้เป็นรอยยับยู่ยี่,ยุ่งเหยิง
屈強 くっきょうความแข็งแรงบึกบึน
苦痛 くつうความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน
屈辱的 くつじょくてきทำให้ได้อาย,ลักษณะที่เป็นการลบหลู่หรือลูบคม
クリア くりあสีใส

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้