ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
有用 ゆうようมีประโยชน์
有利 ゆうりได้เปรียบ,มีกำไร
優良 ゆうりょうดีเลิศ,ยอดเยี่ยม
有力 ゆうりょくมีอิทธิพล,มีอำนาจ,น่าเชื่อถือ
愉快 ゆかいความสนุกสนาน,ความรื่นรมย์,ความสุขสำราญ
輸出 ゆしゅつการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
豊か ゆたかมั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ใจกว้าง
ユニーク ゆにーくมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
緩やか ゆるやかหลวม ๆ สบาย ๆ,(ไหล)เอื่อย ๆ
ユーモラス ゆーもらすมีอารมณ์ขัน
容易 よういง่ายดาย,มง่าย
妖艶 ようえんความงามเย้ายวน
陽気 ようきร่าเริงสดใส,สนุก ๆ,อากาศดี
幼少 ようしょうความอ่อนเยาว์,ยังเป็นเด็ก
幼稚 ようちความเป็นเด็ก,แบบเด็ก ๆ,อ่อนหัด
洋風 ようふうแบบตะวันตก
溶融 ようゆうการละลาย
欲張り よくばりความละโมบ,ความโลภ
欲深 よくふかโลภมาก
余計 よけいเกินความจำเป็น,เกินปกติ,ยิ่ง...ไปกันใหญ่,เกินควร
横様 よこさまในแนวขวาง,นอกลู่นอกทาง,ไม่ถูกทำนอนคลองธรรม
横様 よこざまในแนวขวาง,นอกลู่นอกทาง,ไม่ถูกทำนอนคลองธรรม
よこしまไม่ถูกทำนองคลองทำ,นอกลู่นอกทาง
与太 よたพวกโง่,ทึ่ม,ไม่ได้ความ,ส่งเดช,ไม่เอาไหน
余っ程 よっぽどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
余程 よっぽどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
余分 よぶんส่วนที่เหลือ,ส่วนเกิน
余程 よほどมากทีเดียว,เกือบจะ...เสียแล้ว
弱気 よわきความไม่กล้า,ความขี้กลัว,(หุ้นที่)กำลังจะตก
弱腰 よわごしท่าทีอ่อนปวกเปียก
弱虫 よわむしคนอ่อนแอ,คนใจเสาะ,คนขี้ขลาด
ライト らいとแสงไฟ,ไฟฟ้า,ขวา,ปีกขวาในการเกมส์กีฬา,ฝ่ายขวา,เขียน
らくง่าย ๆ,สบาย ๆ
楽天的 らくてんてきซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี
ラジカル らじかるหัวรุนแรง
楽観的 らっかんてきที่มองโลกในแง่ดี,ที่เปี่ยมด้วยความหวัง
ラッキー らっきーโชคดี
ラフ らふเนื้อหยาบ,หยาบ ๆ คร่าว ๆ,ไม่ละเอียด
乱雑 らんざつอลหม่าน,สับสน,ยุ่งเหยิง
乱暴 らんぼうหยาบคาย,รุนแรง
乱脈 らんみゃくความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสนยุ่งเหยิง
利口 りこうฉลาด
利己的 りこてきเห็นแก่ตัว
リズミカル りずみかるเป็นจังหวะ
理想的 りそうてきในอุดมคติ
リッチ りっちรวย
立派 りっぱสง่างาม,น่านับถือ,ใหญ่โต
リニア りにあลีเนียร์,เชิงเส้น
利発 りはつความเฉลียวฉลาด,หัวไว
リバーシブル りばーしぶるกลับได้,พลิกกลับได้,กลับข้างได้,กลับหัวกลับหางได้,เปลี่ยนแปลงได้

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้