ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
物好き ものずきชอบทำอะไรแผลง ๆ พิลึก ๆ
物柔らか ものやわらかสุภาพนุ่มนวล
揉みくちゃ もみくちゃยับยู่ยี่,เบียดเสียด
紋切り型 もんきりがたพิมพ์สำหรับทำตราประจำตระกูล,สิ่งที่ทำตามแบบฉบับเดียวกันหมด
文無し もんなしถังแตก,ไม่มีเงิน
安上がり やすあがりที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
安上り やすあがりที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
安手 やすでราคาถูก,ไม่มีราคา,ของถูก ๆ,กระจอก
安らか やすらかสงบสุข,สงบ
厄介 やっかいความยุ่งยาก,ความลำบากลำบน
野蛮 やばんความป่าเถื่อน
野卑 やひต่ำช้า,หยาบคาย,ถ่อย,ชั้นต่ำ
野暮 やぼเปิ่น,เชย,เซ่อซ่า,ทึ่ม,ไม่มีหัวคิด
山勘 やまかんเดาสุ่ม,ต้มตุ๋น
柔らか やわらかความนุ่ม,ความนิ่ม,ความอ่อน
軟らか やわらかความนุ่ม,ความนิ่ม,ความอ่อน
唯一無二 ゆいいつむにอันเดียว
ゆうดีเด่น,เลิศ,อ่อนโยน,ดารา
優位 ゆういความเป็นต่อ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า
有意 ゆういมีความหมาย,มีเจตนา (ไม่ใช่บังเอิญ)
有為 ゆういมีความสามารถ,มีอนาคต,มีประโยชน์
有意義 ゆういぎมีความหมาย,มีประโยชน์
憂鬱 ゆううつหดหู่,ไม่เบิกบาน,อึมครึม
有益 ゆうえきเป็นประโยชน์
勇敢 ゆうかんกล้าหาญ
優雅 ゆうがสละสลวย,(มารยาท)งดงาม
有害 ゆうがいมีอันตราย
悠久 ゆうきゅうตลอดกาล
幽玄 ゆうげんความลุ่มลึก,ความล้ำลึกที่เข้าถึงยาก
有限 ゆうげんมีขอบเขต
有効 ゆうこうมีประสิทธิภาพ
優秀 ゆうしゅうชั้นเลิศ,ยอดเยี่ยม
優柔不断 ゆうじゅうふだんไม่เด็ดขาด,รวนเร
有数 ゆうすうดีเด่นอย่างที่หาไม่ได้ง่าย ๆ
優勢 ゆうせいมีกำลังเหนือกว่า,เป็นต่อ
優先的 ゆうせんてきอย่างให้ความสำคัญมากกว่า,โดยให้สิทธิก่อน
勇壮 ゆうそうความองอาจ,ความทระนง,ความกล้าหาญ
雄大 ゆうだいความยิ่งใหญ่ตระการตา
悠長 ゆうちょうอย่างใจเย็น,เอื่อย ๆ
優等 ゆうとうยอดเยี่ยม
有毒 ゆうどくมีพิษ
有能 ゆうのうมีความสามารถ
優美 ゆうびงดงาม,อ่อนช้อย
裕福 ゆうふくร่ำรวย,มั่งคั่ง
雄弁 ゆうべんการพูดโน้มน้าว
有望 ゆうぼう(คน)มีอนาคต
有名 ゆうめいมีชื่อเสียง
悠々自適 ゆうゆうじてきอย่างสบาย ๆ,อย่างเป็นตัวของตัวเอง
悠悠自適 ゆうゆうじてきอย่างสบาย ๆ,อย่างเป็นตัวของตัวเอง
悠揚 ゆうようสงบไม่ผลีผลาม

พบ 2,255 คำ  

page : 1  ...  41  42  43  44  45  46 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้