ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
胃腸 いちょうกระเพาะอาหารกับลำไส้
一様 いちようเท่ากัน
一級 いっきゅうชั้นหนึ่ง,ชั้นยากสุด,เกรด A,ระดับหนึ่ง
一刻 いっこくชั่วขณะหนึ่ง
一国 いっこくทั้งประเทศ
一生懸命 いっしょうけんめいความพยายามอย่างเต็มที่,ตั้งอกตั้งใจทำ
一色 いっしょくสีเดียว,บรรยากาศเดียว
一心不乱 いっしんふらんขยันขันแข็ง,ขะมักเขม้น
一定 いっていกำหนดไว้แน่นอน,คงที่,ตายตัว
一杯 いっぱいเต็มไปด้วย,หนึ่งแก้ว,หนึ่งชาม,หนึ่งถ้วย
一般的 いっぱんてきโดยทั่วไป
一本気 いっぽんぎใจเดียว,เด็ดเดี่ยว
一本調子 いっぽんちょうし(เสียง)โทนเดียว,ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ
一本調子 いっぽんぢょうし(เสียง)โทนเดียว,ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำ
一本やり いっぽんやりครั้งเดียวได้ผล,ทีเดียวก็สำเร็จ
一本槍 いっぽんやりครั้งเดียวได้ผล,ทีเดียวก็สำเร็จ
遺伝 いでんพันธุกรรม
遺伝子 いでんしยีน,หน่วยถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
いとまว่าง,เวลาว่าง,พักผ่อน,ลาออก,ถูกไล่ออก,หย่า
命冥加 いのちみょうがดวงแข็ง
いびつบูดเบี้ยว,ผิดส่วน,ผิดเพี้ยน
違法 いほうผิดกฎหมาย
イマイチ いまいちขาดอะไรบางอย่าง
今一 いまいちขาดอะไรบางอย่าง
未だ いまだยัง
今風 いまふうอย่างนี้,ตามยุคสมัย,อย่างสมัยนี้
いやเกลียด,ไม่ต้องการ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
嫌み いやみเหน็บแนม,เสียดสี,ประชดประชัน,น่ารังเกียจ
入りよう いりようที่จำเป็น,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
入り用 いりようที่จำเป็น,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
入用 いりようที่จำเป็น,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
要りよう いりようที่จำเป็น,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
要り用 いりようที่จำเป็น,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
異例 いれいเหตุการณ์หรือเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อน
色々 いろいろต่าง ๆ,มากมาย,หลายอย่าง,สารพัด
色消し いろけしเลนส์ที่ช่วยการปรับการแยกสีของแสง,ไม่สนุก,กร่อย,ไร้รสชาติสีสัน
色白 いろじろผิวขาว
因果 いんがสาเหตุและผล,ผลกรรม,กรรมเก่า,มีกรรม
陰気 いんきอืมครึม,ขมุกขมัว,ซึมเซา,ไม่สดใส
因業 いんごうกรรมและผลแห่งกรรม,ใจร้ายใจดำ,อาภัพอับโชค,ทุกข์
陰惨 いんさんสยดสยอง
陰湿 いんしつชื้นและไม่ถูกแดด
因循 いんじゅんไม่เด็ดขาด,ตามแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
インスタント いんすたんと(อาหาร)กึ่งสำเร็จรูป
陰性 いんせいไม่สดใส,เก็บอยู่ข้างในใจ,เนกาตีฟ
インターナショナル いんたーなしょなるนานาชาติ,สากล
いんちき いんちきโกง,ต้มตุ๋น,ปลอม,เก๊,การขี้โกง(การพนัน การเล่น)
インチキ いんちきโกง,ต้มตุ๋น,ปลอม,เก๊,การขี้โกง(การพนัน การเล่น)
咽頭 いんとうคอหอย(เชื่อมระหว่างปากและโพรงจมูกกับหลอดอาหาร)
陰嚢 いんのうถุงอัณฑะ

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้