ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำไวยากรณ์ : คำคุณศัพท์ -na
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
あらわเผยให้เห็น
有り難迷惑 ありがためいわくความกรุณาที่กลับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
有りがち ありがちมีอยู่บ่อย ๆ,เกิดขึ้นบ่อย ๆ
有り体 ありていตามตรง
有りのまま ありのままตามตรง,ตามที่เป็นจริง
有りの儘 ありのままตามตรง,ตามที่เป็นจริง
荒れ放題 あれほうだいถูกทิ้งรกร้าง
荒れ模様 あれもようสภาพพายุฝนฟ้าคะนอง
安易 あんいง่ายดาย
安価 あんかราคาถูก
安閑 あんかんสงบสุข
案外 あんがいเกินคาด
暗黒 あんこくความมืดมน
闇黒 あんこくความมืดมน
安心 あんしんหมดห่วง,สบายใจ
安静 あんせいสงบ
安全 あんぜんปลอดภัย
安泰 あんたいความสงบสุข
安定 あんていมั่นคง,เสถียรภาพ
安寧 あんねいความสงบสุขทางสังคม
安穏 あんのんสันติภาพ,สงบสุข
アンバランス あんばらんすไม่สมดุล
余り あんまりไม่ค่อยจะ…
安楽 あんらくสุขสบาย
アンラッキー あんらっきーโชคร้าย,โชคไม่ดี
ยิ่งใหญ่,ใหญ่โต,เด่นดัง,ยอดเยี่ยม
เสียงคัดค้าน
いい加減 いいかげんชุ่ยๆ,ลวกๆ,ไม่รับผิดชอบ,ครึ่งๆกลางๆ,เกินไป,พอดี,พอเหมาะพอควร
好い加減 いいかげんชุ่ยๆ,ลวกๆ,ไม่รับผิดชอบ,ครึ่งๆกลางๆ,เกินไป,พอดี,พอเหมาะพอควร
好い気 いいきคิดเข้าข้างตัวเอง,ได้ใจ
いい気味 いいきみสมน้ำหน้า,สะใจ
イエロー いえろーสีเหลือง
遺憾 いかんความเศร้าโศกเสียใจ,ความเสียดาย
意外 いがいไม่คาดคิดมาก่อน
いきงดงาม,ด้วยความหวังดี
依怙地 いこじความดันทุรัง
イコール いこーるเท่ากับ,เท่ากัน
些か いささかเล็กน้อย
聊か いささかเล็กน้อย
石頭 いしあたまหัวดื้อ
意識的 いしきてきโดยเจตนา,จงใจ
異質 いしつคุณสมบัติต่างกัน
異種 いしゅต่างพันธุ์,ต่างชนิด
異常 いじょうผิดปกติ,วิปริต,พิศดาร,พิลึก
意地悪 いじわるใจร้าย,ชอบกลั่นแกล้ง,แกล้งให้คนอื่นเดือดร้อน
悪戯 いたずらกลั่นแกล้ง,ซุกซน,เล่นซน,เกเร,คำพูดถ่อมตนเมื่อกล่าวถึงศิลปะหรือวิชาของตน
偉大 いだいยิ่งใหญ่
一次 いちじครั้งที่หนึ่ง,ขั้นแรก
一時的 いちじてきชั่วคราว
一途 いちずมุ่งมั่นในสิ่งเดียว,ใจเดียว,(คิด)แง่เดียว

พบ 2,254 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   46

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้