ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
はらท้อง,ช่องท้อง,การแสดงอารมณ์ความรู้สึก
腹筋 はらすじกล้ามเนื้อหน้าท้อง
はらわたลำไส้,เครื่องใน
ひげหนวด,เครา
ひざหัวเข่า
ひじข้อศอก
脾臓 ひぞうม้าม
ひたいหน้าผาก
左手 ひだりてมือซ้าย
ヒップ ひっぷก้น,สะโพก
一重まぶた ひとえまぶたตาชั้นเดียว
人差し指 ひとさしゆびนิ้วชี้
ひとみแก้วตา,ตาดำ
泌尿器 ひにょうきท่อปัสสาวะ
表皮 ひょうひหนังกำพร้า
平手 ひらてฝ่ามือที่แบ
鼻下 びかใต้จมูก,ช่วงระหว่างจมูกกับริมฝีปาก
鼻腔 びくうโพรงจมูก
鼻孔 びこうรูจมูก
鼻腔 びこうโพรงจมูก
尾骨 びこつก้นกบ
鼻息 びそくลมหายใจ,ความตั้งใจแน่วแน่
びんจอน
腹筋 ふくきんกล้ามเนื้อหน้าท้อง
腹膜 ふくまくเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มภายในช่องท้อง
膨らはぎ ふくらはぎน่อง
ふけ ふけขี้รังแค
二重まぶた ふたえまぶたตาสองชั้น
腹筋 ふっきんกล้ามเนื้อหน้าท้อง
腹腔 ふっこうช่องท้อง
太もも ふとももท้องขา,ต้นขา
ふんขี้,อุจจาระ
へそสะดือ
扁桃腺 へんとうせんต่อมทอมซิล
包茎 ほうけいอวัยวะเพศชายที่หนังหุ้มถึงปลาย
ほおแก้ม
細気管支 ほそきかんしหลอดลมฝอย
頬っぺた ほっぺたแก้ม
ほねกระดูก
ほほแก้ม
膀胱 ぼうこうกระเพาะปัสสาวะ
前髪 まえがみผมหน้า,ผมม้า (ทรงผม),ผมปกหน้าผาก
前歯 まえばฟันหน้า
またต้นขา,กิ่งก้านสาขา
まつ毛 まつげขนตา
まなこดวงตา,ลูกตา
まなじりหางตา
目蓋 まぶたเปลือกตา
まゆคิ้ว
眉毛 まゆげขนคิ้ว

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้