ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
眉尻 まゆじりหางคิ้ว
右腕 みぎうでแขนขวา
右肩 みぎかたไหล่ขวา
眉間 みけんหว่างคิ้ว
鳩尾 みぞおちลิ้นปี่
みみหู
耳垢 みみあかขี้หู
耳くそ みみくそขี้หู
耳たぶ みみたぶติ่งหู
みゃくชีพจร,เส้นเลือด,ความหวัง,ความเป็นไปได้ในแง่ดี
脈拍 みゃくはくชีพจร
向こう脛 むこうずねหน้าแข้ง
虫歯 むしばฟันผุ
むねอก
目頭 めがしらหัวตา
目くじら めくじらหางตา
目糞 めくそขี้ตา
目尻 めじりหางตา
目鼻 めはなตากับจมูก,ลักษณะของตากับจมูก,หน้าตา
目元 めもとบริเวณรอบตา
目脂 めやにขี้ตา
メンス めんすประจำเดือน
面皰 めんぽうสิว
毛細血管 もうさいけっかんเส้นเลือดฝอย
盲腸 もうちょうไส้ติ่ง
揉み上げ もみあげจอน,เครา
ももต้นขา
門歯 もんしฟันหน้าช่วงกลางของช่องปากทั้งบนและล่างรวม 8 ซี่
八重歯 やえばฟันเกย,ฟันซ้อน
柳腰 やなぎごしเอวคอด,เอวบางร่างน้อย
ゆびนิ้ว
指の関節 ゆびのかんせつข้อนิ้วมือ
羊膜 ようまくถุงน้ำคร่ำ
横面 よこつらหน้าด้านข้าง
横腹 よこばらสีข้าง,ด้านข้าง
よだれ よだれน้ำลาย
卵巣 らんそうรังไข่
リンパ腺 りんぱせんต่อมน้ำเหลือง
涙腺 るいせんต่อมน้ำตา
肋骨 ろっこつกระดูกซี่โครง,กระดูกงู(เรือ)
わきด้านข้าง,สีข้าง,รักแร้,(ออก)นอกเรื่อง,ส่วนที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญ
脇毛 わきげขนรักแร้
脇の下 わきのしたรักแร้
脇腹 わきばらท้องด้านข้าง,สีข้าง,ลูกที่เกิดกับเมียน้อย
わし鼻 わしばなจมูกโง้ง

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้