ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
頭蓋骨 とうがいこつกระโหลกศีรษะ
頭骨 とうこつกระโหลกศีรษะ,กระบาล
どうลำตัว
瞳孔 どうこうรูม่านตา
胴体 どうたいลำตัว
動脈 どうみゃくเส้นเลือดแดง
内耳 ないじหูชั้นใน
内皮 ないひผิวหนังชั้นใน
内分泌腺 ないぶんぴつせんต่อมไร้ท่อ
中指 なかゆびนิ้วกลาง
なだน้ำตา
生唾 なまつばน้ำลายสอในปาก
生爪 なまづめเล็บ
なみだน้ำตา
軟骨 なんこつกระดูกอ่อน
面皰 にきびสิว
二頭筋 にとうきんกล้ามเนื้อลูกหนูที่โคนแขน,กล้ามเนื้อไบเซพ
乳歯 にゅうしฟันน้ำนม
乳腺 にゅうせんต่อมน้ำนม
乳頭 にゅうとうหัวนม
乳房 にゅうぼうเต้านม
尿道 にょうどうท่อปัสสาวะ
ネール ねーるเล็บ
のうสมอง
脳下垂体 のうかすいたいต่อมฮอร์โมนที่อยู่สมองส่วนล่าง ควบคุมการเจริญเติบโต,ต่อม pituitary
脳幹 のうかんก้านสมอง
脳細胞 のうさいぼうเซลล์สมอง
脳髄 のうずいสมอง
脳組織 のうそしきเนื้อเยื่อสมอง
脳みそ のうみそมันสมอง
のどช่องคอ,ส่วนหน้าของลำคอ,เสียงร้องเพลง
喉首 のどくびคอหอย,ส่วนสำคัญ
喉ちんこ のどちんこลิ้นไก่
喉彦 のどびこลิ้นไก่
喉仏 のどぼとけลูกกระเดือก
喉元 のどもとคอหอย
のみとคอ,ลำคอ
ฟัน,ฟันเลื่อย
はいปอด
背筋 はいきんกล้ามเนื้อหลัง
肺腑 はいふปอด,ก้นบึ้งของหัวใจ
歯茎 はぐきเหงือก
髪膚 はっぷผมและผิวหนัง
はなจมูก
鼻糞 はなくそขี้มูก
鼻毛 はなげขนจมูก
鼻筋 はなすじสันจมูก
鼻の穴 はなのあなรูจมูก
鼻水 はなみずน้ำมูก
歯肉 はにくเหงือก

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้