ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
頭蓋骨 ずがいこつกระโหลกศีรษะ
หลัง,ด้านหลัง,ความสูง,ส่วนที่นูน
性器 せいきอวัยวะเพศ
生殖腺 せいしょくせんต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่
声帯 せいたいเส้นเสียง
脊髄神経 せきずいしんけいเส้นประสาทไขสันหลัง
脊柱 せきちゅうกระดูกสันหลัง
脊梁 せきりょうกระดูกสันหลัง
背中 せなかหลัง,แผ่นหลัง,ด้านหลัง
背骨 せぼねกระดูกสันหลัง
旋毛 せんもうขวัญ (ที่ศีรษะ)
前額 ぜんがくหน้าผาก
前歯 ぜんしฟันหน้า
前立腺 ぜんりつせんต่อมลูกหมาก
前腕 ぜんわんท้องแขน
双肩 そうけんไหล่ทั้ง 2 ข้าง
僧帽弁 そうぼうべんลิ้นหัวใจ
そっ首 そっくびต้นคอ
胎盤 たいばんรก(ในครรภ์)
たなごころฝ่ามือ
田虫 たむしขี้กลาก
タン たんลิ้น
胆のう たんのうถุงน้ำดี
大腸 だいちょうลำไส้ใหญ่
大動脈 だいどうみゃくเส้นเลือดใหญ่
大脳 だいのうสมองส่วนบน,สมองส่วนเซเลบลัม
唾液 だえきน้ำลาย
男性器 だんせいきอวัยวะเพศชาย
乳首 ちくびหัวนม,หัวนมเทียมสำหรับเด็กเล็ก
恥骨 ちこつหัวหน่าว
知歯 ちしฟันที่ขึ้นซี่สุดท้าย,ฟันที่ขึ้นซี่ในสุด
乳房 ちぶさหน้าอก,เต้านม
血道 ちみちเส้นเลือด
中耳 ちゅうじหูชั้นกลาง,เยื่อแก้วหู
虫垂 ちゅうすいไส้ติ่ง
中脳 ちゅうのうสมองส่วนกลาง,สมองที่มีประสาทรับรู้อยู่
ちょうลำไส้,อวัยวะในช่องท้อง
椎間板 ついかんばんกระดูกข้อต่อของกระดูกสันหลัง
椎骨 ついこつกระดูกสันหลัง
つばน้ำลาย,เสลด
爪先 つまさきนิ้วเท้า
旋毛 つむじขวัญบนศีรษะ,(ลาย)ก้นหอย
つめเล็บ
มือ
手足 てあしมือเท้า
手首 てくびข้อมือ
手の裏 てのうらฝ่ามือ
手の甲 てのこうหลังมือ
手の平 てのひらฝ่ามือ
出臍 でべそสะดือจุ่น

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้