ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : อวัยวะ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
鎖骨 さこつกระดูกไหปลาร้า
三叉神経 さんさしんけいเส้นประสาทไทรเจมินัล,เส้นประสาทสมองเส้นที่ รับความรู้สึกจากใบหน้าและสั่งการกล้ามเนื้อในการเคี้ยว
三頭筋 さんとうきんกล้ามเนื้อสามหัว (เช่น กล้ามเนื้อที่ด้านหลังของแขนบน)
座骨 ざこつกระดูกสะโพก
歯牙 しがฟันและเขี้ยว,คำพูด
子宮 しきゅうมดลูก
子宮頸 しきゅうけいปากมดลูก
歯垢 しこうคราบแบคทีเรียบนผิวฟันที่เกิดเป็นหินปูน,ขี้ฟัน
四肢 ししแขนขา,ขาหน้าและขาหลัง
脂質 ししつไขมัน
歯髄 しずいเนื้อเยื่อและเส้นประสาทในรากฟัน
したลิ้น
肢体 したいแขนขา,แขนขากับตัว
下唇 したくちびるริมฝีปากล่าง
下瞼 したまぶたเปลือกตาล่าง
漆関節 しっかんせつข้อต่อหัวเข่า
膝蓋骨 しつがいこつ(กระดูก)ลูกสะบ้า
歯肉 しにくเหงือก
脂肪 しぼうไขมัน
髑髏 しゃれこうべกระโหลกศีรษะ,หัวกบาล
手指 しゅしนิ้วมือ
腫瘍 しゅようเนื้องอก,ก้อนเนื้องอก
しょうฝ่ามือ,ดูแลรับผิดชอบ
消化管 しょうかかんหลอดอาหาร,ทางเดินอาหาร
小腸 しょうちょうลำไส้เล็ก
小脳 しょうのうสมองส่วนล่าง,สมองส่วนเซเลเบลลัม
食指 しょくしนิ้วชี้
食道 しょくどうคอหอย,หลอดอาหาร
しりก้น
心筋 しんきんกล้ามเนื้อหัวใจ
神経 しんけいเส้นประสาท
心臓 しんぞうหัวใจ
心臓弁 しんぞうべんลิ้นหัวใจ
心房 しんぼうหัวใจห้องบน
耳介 じかいใบหู
耳垢 じこうขี้หู
十二指腸 じゅうにしちょうลำไส้เล็กส่วนต้น
上肢 じょうしแขน
上膊 じょうはくแขนท่อนบน
静脈 じょうみゃくเส้นเลือดดำ
上腕 じょうわんต้นแขน
女性器 じょせいきอวัยวะเพศหญิง
腎臓 じんぞうไต
人肉 じんにくเนื้อคน,เนื้อมนุษย์
水晶体 すいしょうたいแก้วตา
膵臓 すいぞうตับอ่อน
スキン すきんผิวหนัง
すじกล้ามเนื้อ,เส้นเอ็น,เส้นเลือด,เส้น,ใย,เชื้อชาติ,แนว,เค้าโครง,เรื่อง
すねหน้าแข้ง
หัว,ศีรษะ,สมอง

พบ 345 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7 

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้