ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
大河 たいがแม่น้ำใหญ่,แม่น้ำฮวงโห
対岸 たいがんฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ
太虚 たいきょท้องฟ้า,จักรวาล
大西洋 たいせいようมหาสมุทรแอตแลนติก
台風 たいふうไต้ฝุ่น
太平洋 たいへいようมหาสมุทรแปซิฟิก
大洋 たいようมหาสมุทร
太陽 たいようพระอาทิตย์
太陽光 たいようこうแสงอาทิตย์
太陽黒点 たいようこくてんจุดดับบนดวงอาทิตย์
太陽風 たいようふうลมสุริยะ,พายุสุริยะ
大陸 たいりくทวีป
高潮 たかしおน้ำทะเลขึ้นสูงสุดในตอนน้ำขึ้น,สภาพของเหตุการณ์ถึงช่วงสูงสุด
たきน้ำตก
たけภูเขาสูง,ยอดเขา
竜巻 たつまきพายุหมุน,ทอร์นาโด
谷川 たにがわแม่น้ำที่ไหลตามหุบเขา
淡水 たんすいน้ำจืด
田圃 たんぼท้องนา,ทุ่งนา
大地 だいちแผ่นดิน,พื้นดิน,พสุธา
大理石 だいりせきหินอ่อน
濁水 だくすいน้ำขุ่น
断崖 だんがいหน้าผาชัน
暖冬 だんとうฤดูหนาวที่อุ่นกว่าปกติ
地下水 ちかすいน้ำใต้ดิน,น้ำบาดาล
千切れ雲 ちぎれぐもปุยเมฆก้อนเล็กๆ
竹林 ちくりんป่าไผ่
地平線 ちへいせんเส้นขอบฟ้า(ระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดิน)
ちゅうท้องฟ้า,อวกาศ
中天 ちゅうてんกลางอากาศ,กลางท้องฟ้า
つきพระจันทร์,ดวงจันทร์,เดือน,ดาวบริวาร
月明かり つきあかりแสงจันทร์,ความสว่างจากแสงจันทร์
月明り つきあかりแสงจันทร์,ความสว่างจากแสงจันทร์
月影 つきかげพระจันทร์,ทรงพระจันทร์,แสงจันทร์,เงาที่เกิดจากแสงจันทร์
津波 つなみคลื่นยักษ์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิด,ซึนามิ
つぶてหินก้อนเล็กๆ,การขว้างก้อนหินเล็กๆ
旋風 つむじかぜพายุหมุน
梅雨 つゆหน้าฝน
つゆน้ำค้าง
梅雨明け つゆあけสิ้นสุดหน้าฝน,วันที่สิ้นสุดหน้าฝน
梅雨入り つゆいりเริ่มเข้าหน้าฤดูฝน,วันที่เริ่มเข้าหน้าฝน
低空 ていくうท้องฟ้าระดับที่สูงจากพื้นดินไม่มาก,อากาศที่ใกล้กับพื้นดินหรือพื้นน้ำ
底流 ていりゅうกระแสน้ำที่ก้นแม่น้ำหรือใต้ทะเล,คลื่นใต้น้ำ,ความคิดความรู้สึกหรือพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน
鉄砲水 てっぽうみずน้ำป่า
てんท้องฟ้า,สวรรค์
天空 てんくうท้องฟ้า
天水 てんすいฟ้ากับน้ำ,น้ำจากฟ้า,น้ำฝน
天体 てんたいคำที่เรียกรวมเทหวัตถุในอวกาศ เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวเทียม ดาวหาง เป็นต้น
天地 てんちฟ้าและดิน,อวกาศ,โลก,ข้างบนและข้างล่าง
天王星 てんのうせいดาวยูเรนัส

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้