ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
降雪 こうせつหิมะตก,หิมะที่ตก
高潮 こうちょうน้ำขึ้นสูงสุด,ช่วงที่สำคัญที่สุด
荒天 こうてんอากาศที่มีฝนฟ้าคะนอง,อากาศเลวร้าย
広野 こうやทุ่งกว้าง
荒野 こうやทุ่งรกร้าง,ทุ่งรกชัฏ
黒点 こくてんจุดดำ,จุดดับบนดวงอาทิตย์
小雨 こさめฝนปรอยๆ
湖沼 こしょうทะเลสาบและหนองน้ำ
湖水 こすいทะเลสาบ,น้ำในทะเลสาบ
東風 こちลมจากทางตะวันออก,ลมที่พัดมาในฤดูใบไม้ผลิ
小春日和 こはるびよりวันในต้นฤดูหนาวที่อบอุ่นคล้ายกับวันในฤดูใบไม้ผลิ
小雪 こゆきหิมะตกเล็กน้อย
豪雨 ごううฝนที่ตกหนัก
細流 さいりゅうธารน้ำเล็กๆ
左岸 さがんฝั่งซ้ายของแม่น้ำ
砂岩 さがんหินทราย
砂丘 さきゅうเนินทราย
砂金 さきんผงทอง,ผงทองที่ถูกน้ำพัดพามาจมที่สองฟากแม่น้ำ
砂塵 さじんผงทรายที่ลอยคล้ายกับควัน
砂州 さすสันดอนทรายชายฝั่งทะเล
砂鉄 さてつผงแร่เหล็ก
砂土 さどดินที่มีทรายปนเป็นส่วนใหญ่
サハラ砂漠 さはらさばくทะเลทรายซาฮาร่า
沙漠 さばくทะเลทราย
砂漠 さばくทะเลทราย
五月雨 さみだれฝนที่ตกยาวติดต่อกันในเดือน 5 ตามจันทรคติ,ฤดูฝน
砂山 さやまเนินทราย
砂礫 されきทรายและก้อนกรวด
さわหนอง,บึง,ธารน้ำเล็กๆในหุบเขา
山海 さんかいภูเขาและทะเล
三角州 さんかくすพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
山岳 さんがくภูเขา,เทือกเขา,ขุนเขา
酸性雨 さんせいうฝนกรด
山林 さんりんป่าเขา,ภูเขาและป่า
砂利 ざりก้อนกรวด,ก้อนกรวดและทราย
残月 ざんげつพระจันทร์ค้างฟ้าในยามเช้า
残暑 ざんしょอากาศร้อนที่แม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว
残雪 ざんせつหิมะที่ยังละลายไม่หมดแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว
潮風 しおかぜลมทะเล
潮騒 しおさいเสียงคลื่นกระทบฝั่งตอนน้ำขึ้น
潮水 しおみずน้ำทะเล,น้ำเค็ม
死火山 しかざんภูเขาไฟดับสนิท
四季 しきสี่ฤดู,ฤดูทั้งสี่
時雨 しぐれฝนชั่วครู่ยามในช่วงปลายฤดูไบไม้ผลิถึงต้นฤดูหนาว
疾風 しっぷうลมแรง
しまเกาะ
島国 しまぐにประเทศที่เป็นเกาะ
島々 しまじまเกาะหลายๆเกาะ
縞瑪瑙 しまめのうหินชั้น,หินโมรา
清水 しみずน้ำใสสะอาด

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้