ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
岩石 がんせきหิน
季候 きこうสภาพภูมิอากาศในฤดูกาลนั้น
気候 きこうสภาพภูมิอากาศ
気象 きしょうสภาพอากาศ,ดินฟ้าอากาศ,อุปนิสัย
季節 きせつฤดูกาล
北風 きたかぜลมเหนือ
休火山 きゅうかざんภูเขาไฟสงบ
丘陵 きゅうりょうเนินเขา
強風 きょうふうลมแรง
峡湾 きょうわんอ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน
極地 きょくちแถบขั้วโลก,สุดหล้าฟ้าเขียว
極洋 きょくようทะเลแถบขั้วโลก
巨星 きょせいดาวฤกษ์ขนาดมหึมา,ดาวยักษ์,คนที่ยิ่งใหญ่
きりหมอก
霧雨 きりさめฝนปรอยๆ
霧の海 きりのうみทะเลหมอก,ทะเลที่ปกคลุมไปด้วยหมอก
気流 きりゅうกระแสลม
近海 きんかいทะเลชายฝั่ง
金砂 きんしゃผงทอง,ทรายสีทอง
金星 きんせいดาวศุกร์
銀砂子 ぎんすなごผงเงิน
空洞 くうどうถ้ำ,โพรง,กลวง,เรื่องที่มีแต่รูปร่างแต่ไม่มีเนื้อหา
草地 くさちทุ่งหญ้า
くもเมฆ
雲間 くもまช่องว่างระหว่างก้อนเมฆ,ท้องฟ้าสว่างเบื้องหลังก้อนเมฆ
雲行き くもゆきการเคลื่อนที่ของเมฆ,สภาพของเมฆที่แสดงว่าสภาวะอากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลง,ความเป็นไปของเหตุการณ์
くもりเมฆครึ้ม,มัว,เป็นฝ้า,หม่นหมอง
曇り くもりเมฆครึ้ม,มัว,เป็นฝ้า,หม่นหมอง
暮れ くれพลบค่ำ,ปลาย,สิ้นปี,สิ้นฤดูกาล
暮れ方 くれがたตอนเย็น,พลบค่ำ,สิ้นปี,สิ้นฤดูกาล
薫風 くんぷうลมใต้,ลมที่พัดมาช่วงต้นฤดูร้อน
群島 ぐんとうหมู่เกาะ
珪砂 けいしゃทรายควอทซ,ทรายซิลิกา
軽震 けいしんแผ่นดินไหวเบาๆ (ระดับ 2)
渓流 けいりゅうลำธารในหุบเขา
激震 げきしんแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง (ระดับ 7)
月光 げっこうแสงจันทร์
月明 げつめいแสงจันทร์สุกใส
月面 げつめんผิวพระจันทร์
厳冬 げんとうฤดูหนาวที่หนาวจัด
原野 げんやทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ
小石 こいしก้อนกรวด,ก้อนหินเล็กๆ
降雨 こううฝนตก,ฝนที่ตก
江湖 こうこแม่น้ำและทะเลสาบ,โลกมนุษย์,สังคม,ที่ซึ่งห่างไกลจากเมืองหลวง
黄砂 こうさทรายสีเหลือง,ผงทรายที่พัดจากประเทศจีน,ทะเลทราย
高山 こうざんภูเขาสูง
降水 こうすいฝนตก,หิมะตก,ฝน,หิมะ
洪水 こうずいน้ำท่วม
恒星 こうせいดาวฤกษ์
鉱石 こうせきหินแร่,สินแร่

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้