ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : ธรรมชาติ
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
海底火山 かいていかざんภูเขาไฟใต้ทะเล
海底地震 かいていじしんแผ่นดินไหวใต้ทะเล
海風 かいふうลมทะเล
海面 かいめんผิวน้ำทะเล
海洋 かいようมหาสมุทร
海流 かいりゅうกระแสน้ำในมหาสมุทร
夏季 かきฤดูร้อน
夏期 かきช่วงหน้าร้อน
下弦 かげんพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวข้างแรม
河口 かこうปากแม่น้ำ
花崗岩 かこうがんหินแกรนิต
火山 かざんภูเขาไฟ
火山岩 かざんがんหินภูเขาไฟ
火山砂 かざんさทรายภูเขาไฟ
火山灰 かざんばいเถ้าธุลีภูเขาไฟ
河岸 かしริมแม่น้ำ,ท่าเทียบเรือริมแม่น้ำ,ตลาดปลาริมแม่น้ำ
カスピ海 かすぴかいทะเลแคสเปียน
かすみหมอก
火星 かせいดาวอังคาร
河川 かせんแม่น้ำ
かぜลม,สายลม
活火山 かっかざんภูเขาไฟที่ยังคุอยู่,ภูเขาไฟมีพลัง
渇水期 かっすいきช่วงที่แห้งแล้ง
河畔 かはんริมฝั่งแม่น้ำ
かみなりฟ้าร้อง,ฟ้าแลบ,สายฟ้า
空梅雨 からつゆฤดูฝนที่ฝนตกน้อยมาก
カリブ海 かりぶかいทะเลแคริบเบียน
軽石 かるいしหินภูเขาไฟ,หินพัมมิซ
枯れ野 かれのทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง
かわแม่น้ำ
かわแม่น้ำ
川岸 かわぎしริมสองฝั่งแม่น้ำ
河口 かわぐちปากแม่น้ำ
川下 かわしもบริเวณใกล้ปากแม่น้ำ,ปลายน้ำ,คนระดับล่างในองค์กร,ขายปลีก
川沿い かわぞいริมน้ำ,เลียบแม่น้ำ
川端 かわばたริมฝั่งแม่น้ำ
川原 かわらที่ราบริมแม่น้ำที่มักไม่มีสายน้ำไหล
乾季 かんきฤดูแล้ง
乾期 かんきช่วงหน้าแล้ง
鹹湖 かんこทะเลสาบน้ำเค็ม
冠水 かんすいน้ำท่วมไร่นา
干潮 かんちょうน้ำลง
寒天 かんてんท้องฟ้าในฤดูหนาว,วุ้น
寒波 かんぱคลื่นความหนาว
寒風 かんぷうลมหนาว
陥没湖 かんぼつこทะเลสาบที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นดิน
干満 かんまんน้ำขึ้นน้ำลง
がけหน้าผา
岩塩 がんえんหินเกลือ
岩礁 がんしょうหินโสโครก

พบ 618 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   13

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้