ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ドブネズミ どぶねずみหนูขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำ,คนที่แอบกระทำเรื่องไม่ดี
溝鼠 どぶねずみหนูขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำ,คนที่แอบกระทำเรื่องไม่ดี
どら猫 どらねこแมวจรจัด
ドルフィン どるふぃんปลาโลมา
ドーベルマン どーべるまんสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมน
ナイチンゲール ないちんげーるนกไนติงเกล
なまこ なまこปลิงทะเล
海鼠 なまこปลิงทะเล
ナマズ なまずปลาดุก
なまずปลาดุก
蛞蝓 なめくじตัวทาก
肉食動物 にくしょくどうぶつสัตว์กินเนื้อ
ニシキ蛇 にしきへびงูเหลือม
錦蛇 にしきへびงูเหลือม
にわとりไก่
ねこแมว
猫鮫 ねこざめฉลามหัวทู่
ねずみหนู
熱帯魚 ねったいぎょปลาเมืองร้อน
野兎 のうさぎกระต่ายป่า
野猫 のねこแมวจรจัด
野鼠 のねずみหนูนา
のみเห็บ,หมัด
野良猫 のらねこแมวจรจัด
ハイエナ はいえなสัตว์กินเนื้อในแอฟริกาออกหากินในเวลากลางคืนชอบกินซากศพ
ハエ はえแมลงวัน
はえแมลงวัน
はえแมลงวัน
白鯨 はくげいปลาวาฬสีขาว
白鳥 はくちょうหงส์
禿鷹 はげたかนกแร้ง
禿げ鷲 はげわしแร้ง
禿鷲 はげわしแร้ง
沙魚 はぜปลาบู่
蝦虎魚 はぜปลาบู่
はぜปลาบู่
ハタオリドリ はたおりどりนกกระจาบ
働き蟻 はたらきありมดงาน
働き蜂 はたらきばちผึ้งงาน
はちผึ้ง
蜂鳥 はちどりนกฮัมมิ่งเบิร์ด
爬虫 はちゅうสัตว์เลื้อยคลาน
爬虫類 はちゅうるいสัตว์เลื้อยคลาน
はとนกพิราบ
はまぐりหอยกาบ
ハムスター はむすたーหนูแฮมสเตอร์
はやぶさเหยี่ยวเพเรกริน
はりねずみเม่น
針鼠 はりねずみเม่น
反芻動物 はんすうどうぶつสัตว์เคี้ยวเอื้อง

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้