ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
ダニ だにเห็บ
千鳥 ちどりนกหัวโต,นกต้อยตีวิด
矮鶏 ちゃぼไก่แจ้
ちょうผีเสื้อ
ちょうนก
チョウザメ ちょうざめปลาคาเวียร์
蝶蝶 ちょうちょうผีเสื้อ
鳥類 ちょうるいสัตว์ปีก
チンパンジー ちんぱんじーลิงชิมแปนซี
つぐみนกเดินดงอกลาย
筒鳥 つつどりนกคัคคูพันธุ์หิมาลัย
ツナ つなปลาทูน่า
つばくらนกนางแอ่น
つばくらめนกนางแอ่น
つばくろนกนางแอ่น
つばめนกนางแอ่น
つるนกกระเรียน
鉄砲魚 てっぽううおปลาเสือพ่นน้ำ
手長猿 てながざるลิงชะนี
天道虫 てんとうむしแมลงเต่าทอง
天馬 てんばม้าเปกาซัส,ม้าบิน
電気鰻 でんきうなぎปลาไหลไฟฟ้า
電気水母 でんきくらげแมงกะพรุนไฟ
蝸牛 でんでんむしหอยทาก
トゥケー とぅけーตุ๊กแก
螳螂 とうろうตั๊กแตนตำข้าว
蟷螂 とうろうตั๊กแตนตำข้าว
朱鷺 ときนกช้อนหอยหงอนญี่ปุ่น
ときนกช้อนหอยหงอนญี่ปุ่น
とと ととปลา (ภาษาของเด็ก)
トド とどสิงโตทะเลสเตลลาร์
トナカイ となかいกวางเรนเดียร์
とびเหยี่ยวดำ
とびเหยี่ยวดำ
とびเหยี่ยวดำ
飛び魚 とびうおปลานกกระจอก, ปลาบิน
とらเสือ
とりนก
鳥貝 とりがいหอยทะเลประเภทหนึ่ง มีสองกาบใช้ทำซูชิ,หอยแครง
とんびเหยี่ยวดำ
トンボ とんぼแมลงปอ
蜻蛉 とんぼแมลงปอ
動物 どうぶつสัตว์
毒蛾 どくがหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง ตัวขนาดกลางมีสีเหลือง หากโดนหางของมันจะคันมาก
毒蛇 どくじゃงูพิษ
毒蛇 どくへびงูพิษ
毒虫 どくむしแมลงมีพิษ
ドジョウ どじょうปลาโดะโจ เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก มีหนวด 10 เส้น คล้ายปลาไหล
泥鰌 どじょうปลาโดะโจ เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก มีหนวด 10 เส้น คล้ายปลาไหล
どじょうปลาโดะโจ เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ขนาดเล็ก มีหนวด 10 เส้น คล้ายปลาไหล

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้