ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
反芻類 はんすうるいสัตว์จำพวกเคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว ควาย กวาง อูฐ)
ばくสมเสร็จ
バッタ ばったตั๊กแตน
パンダ ぱんだหมีแพนด้า
หมีสีน้ำตาล
ヒグマ ひぐまหมีสีน้ำตาล
ひぐまหมีสีน้ำตาล
ひつじแพะ
ヒトデ ひとでปลาดาว
海星 ひとでปลาดาว
火取り虫 ひとりむしแมลงเม่า
火取虫 ひとりむしแมลงเม่า
ひなลูกไก่,ลูกเจี๊ยบ
雲雀 ひばりนกกระจาบฝน
狒狒 ひひลิงบาบูน
ひも ひもแมงดา
ひょうเสือดาว
ひよこลูกไก่,ลูกนก,คนอ่อนหัด
ひよどりนกปรอดหูสีน้ำตาล
ひるปลิง
病害虫 びょうがいちゅうแมลงที่ทำลายพืชผลทางการเกษตร
ピラニア ぴらにあปลาปิรันย่า
風鳥 ふうちょうนกปักษาสวรรค์
フェニックス ふぇにっくすนกฟีนิกซ์
ふくろうนกฮูก,นกเค้าแมว
フグ ふぐปลาปักเป้า
河豚 ふぐปลาปักเป้า
不死鳥 ふしちょうนกฟินิกซ์
フラミンゴ ふらみんごนกฟลามิงโก
フロック ふろっくกบ
ぶたหมู
ぶたหมู
ブラックタイガー ぶらっくたいがーกุ้งกุลาดำ
ブルーバード ぶるーばーどนกชนิดหนึ่ง ตัวผู้สีฟ้าหน้าอกแดง
文鳥 ぶんちょうนกกระจอกชวา
へびงู
ペリカン ぺりかんนกเพลิแกน
ペンギン ぺんぎんนกเพนกวิน
鳳凰 ほうおうนกฟินิกส์
帆立 ほたてหอยเชลล์
帆立貝 ほたてがいหอยเชลล์
海扇 ほたてがいหอยแครง
ほたるหิ่งห้อย
北極熊 ほっきょくぐまหมีขั้วโลก
不如帰 ほととぎすนกคัคคูเล็ก
子規 ほととぎすนกคัคคูเล็ก
時鳥 ほととぎすนกคัคคูเล็ก
杜鵑 ほととぎすนกคัคคูเล็ก
ほ乳類 ほにゅうるいสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
哺乳類 ほにゅうるいสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้