ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
しらみเหา,เห็บ,หมัด
白蟻 しろありปลวก
白熊 しろくまหมีขาว
真珠層 しんじゅそうหอยมุก
地鶏 じどりไก่บ้าน
ジャガー じゃがーเสือจากัวร์
麝香 じゃこうชะมด
ジュゴン じゅごんพะยูน
ジラフ じらふยีราฟ
水禽 すいきんนกน้ำ (รวมถึงห่านและหงส์)
水牛 すいぎゅうควาย,กระบือ
水生動物 すいせいどうぶつสัตว์น้ำ
水母 すいぼแมงกะพรุน
水陸両生動物 すいりくりょうせいどうぶつสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
鈴虫 すずむしจิ้งหรีด
すずめนกกระจอก
雀蜂 すずめばちตัวต่อ
すっぽんตะพาบน้ำ
スネーク すねーくงู
墨烏賊 すみいかปลาหมึกกล้วย
スワン すわんหงส์
海象 せいうちสิงโตทะเลวอลรัส
成虫 せいちゅうแมลงตัวเต็มวัย
セキセイインコ せきせいいんこนกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
脊黄青鸚哥 せきせいいんこนกแก้วออสเตรเลียมีขนสีเขียวเป็นลายดำและเหลือง
脊椎動物 せきついどうぶつสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
鶺鴒 せきれいนกเด้าลมญี่ปุ่น
せみจั๊กจั่น
せみ鯨 せみくじらปลาวาฬพันธุ์หนึ่ง
ゼブラ ぜぶらม้าลาย
草魚 そうぎょปลาน้ำจืด ตระกูลเดียวกับปลาคาร์ป ตัวยาวกว่า 1 เมตร ไม่มีหนวด ใช้เป็นอาหาร
草食動物 そうしょくどうぶつสัตว์ที่กินหญ้าและพืชเป็นอาหาร
ぞうช้าง
象さん ぞうさんช้าง
たいปลาชนิดหนึ่ง ตัวแบนคล้ายปลากระพง นิยมทานในงานเฉลิมฉลอง
タイガー たいがーเสือ
たかเหยี่ยว
タガメ たがめแมงดานา
啄木 たくぼくนกหัวขวาน
啄木鳥 たくぼくちょうนกหัวขวาน
たこปลาหมึกยักษ์
太刀魚 たちうおปลาดาบ
タツノオトシゴ たつのおとしごม้าน้ำ
玉虫 たまむしแมลงทับ
淡水魚 たんすいぎょปลาน้ำจืด
丹頂鶴 たんちょうづるนกกระเรียนญี่ปุ่น
大蛇 だいじゃงูยักษ์
駄犬 だけんสุนัขพันธุ์ทาง
ダチョウ だちょうนกกระจอกเทศ
駝鳥 だちょうนกกระจอกเทศ

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้