ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
温血動物 おんけつどうぶつสัตว์เลือดอุ่น
雄鳥 おんどりไก่หรือนกตัวผู้
ยุง
かいหอย
海獣 かいじゅうสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล
海水魚 かいすいぎょปลาทะเล,ปลาน้ำเค็ม
海鳥 かいちょうนกทะเล
海馬 かいばม้าน้ำ
海洋生物 かいようせいぶつสัตว์น้ำเค็ม
かいるกบ
カエル かえるกบ
かえるกบ
かえるกบ
かえるกบ
牡蛎 かきหอยนางรม
牡蠣 かきหอยนางรม
蝸牛 かぎゅうหอยทาก
カケス かけすนกปีกลายสก็อต
蜉蝣 かげろうแมลงเม่า
蜻蛉 かげろうแมลงปอ
カササギ かささぎนกสาลิกาปากดำ
かささぎนกสาลิกาปากดำ
カタツムリ かたつむりหอยทาก
蝸牛 かたつむりหอยทาก
カッコウ かっこうนกดุเหว่า,นกกาเหว่า
郭公 かっこうนกดุเหว่า,นกกาเหว่า
松魚 かつおปลาโอ
カナリア かなりあนกคีรีบูน
カナリヤ かなりやนกคีรีบูน
かにปู
河馬 かばฮิปโปโปเตมัส
カブトガニ かぶとがにแมงดาทะเล
兜蟹 かぶとがにแมงดาทะเล
兜虫 かぶとむしด้วง
甲虫 かぶとむしด้วง
螳螂 かまきりตั๊กแตนตำข้าว
蟷螂 かまきりตั๊กแตนตำข้าว
かまめนกนางนวล
かめเต่า
亀の子 かめのこลูกเต่า
カメレオン かめれおんสัตว์จำพวกกิ้งก่า เปลี่ยนสีได้
かもนกเป็ดน้ำ
かもนกเป็ดน้ำ
鴨の嘴 かものはしตุ่นปากเป็ด
カモメ かもめนกนางนวล
かもめนกนางนวล
からすกา
かれいปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะตัวแบน,ปลาตาเดียว
川蝉 かわせみนกกระเต็น
カンガルー かんがるーจิงโจ้

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้