ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


คำศัพท์ทั่วไป : สัตว์
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
いわしปลาซาดีน
イワシクジラ いわしくじらปลาวาฬชนิดหนึ่ง มีครีบเล็ก ๆ อยู่บนหลังค่อนไปทางหาง
鰯鯨 いわしくじらปลาวาฬชนิดหนึ่ง มีครีบเล็ก ๆ อยู่บนหลังค่อนไปทางหาง
インコ いんこนกหงส์หยก,นกแขกเต้า
鸚哥 いんこนกหงส์หยก,นกแขกเต้า
うおปลา
ウグイス うぐいすนกกระจ้อยพันธุ์ญี่ปุ่น
うぐいすนกกระจ้อยพันธุ์ญี่ปุ่น
うさぎกระต่าย
うさぎกระต่าย
兎馬 うさぎうまลา (สัตว์)
うさぎうまลา
うしวัว
うじหนอนที่เป็นตัวอ่อนของแมลงวัน
蛆虫 うじむしหนอนตัวอ่อนของแมลงวัน
ウズラ うずらนกกระทา
うずらนกกระทา
うなぎปลาไหล
海胆 うにหอยเม่น
雲丹 うにหอยเม่น
うまม้า
海亀 うみがめเต่าทะเล
海鳥 うみどりนกทะเล
海猫 うみねこนกนางนวลหางดำ
瓜坊 うりぼうลูกหมูป่า
エイ えいปลากระเบน
益虫 えきちゅうแมลงที่ให้คุณประโยชน์
海老 えびกุ้ง
えびกุ้ง
エミュー えみゅーนกอีมู
牡牛 おうしวัวตัวผู้
雄牛 おうしวัวตัวผู้
オウム おうむนกแก้ว
鸚鵡 おうむนกแก้ว
おおかみหมาป่า
大鯰 おおなまずปลาบึก
鴛鴦 おしどりเป็ดแมนดาริน
雄犬 おすいぬสุนัขตัวผู้
牡馬 おすうまม้าตัวผู้
オス猿 おすざるลิงตัวผู้
雄猿 おすざるลิงตัวผู้
お玉杓子 おたまじゃくしลูกกบ,ลูกอ๊อด,โน๊ตดนตรี
オタマジャクシ おたまじゃくしลูกกบ,ลูกอ๊อด,โน๊ตดนตรี
御玉杓子 おたまじゃくしลูกกบ,ลูกอ๊อด,โน๊ตดนตรี
オットセイ おっとせいแมวน้ำขนเฟอร์
膃肭臍 おっとせいแมวน้ำขนเฟอร์
雄蜂 おばちผึ้งตัวผู้
牡羊 おひつじแกะตัวผู้
雄羊 おひつじแกะตัวผู้
オランウータン おらんうーたんลิงอุรังอุตัง

พบ 527 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้