ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
強い つよいแข็งแกร่ง,แข็งแรง,เข้มแข็ง,ทนทาน,เก่ง,เชี่ยวชาญ,รอบรู้,รุนแรง
มือ
手紙 てがみจดหมาย
テスト てすとการสอบ,ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ
テレビ てれびโทรทัศน์
天気 てんきสภาพอากาศ,อากาศแจ่มใส
テーブル てーぶるโต๊ะ,โต๊ะอาหาร,ตาราง
テープ てーぷเทป
テープレコーダー てーぷれこーだーเครื่องบันทึกเสียง
出掛ける でかけるออกไปข้างนอก,ออกเดินทาง
出来る できるเสร็จ,เกิดขึ้น,สามารถ,เก่ง
出口 でぐちทางออก
では ではงั้น...
デパート でぱーとห้างสรรพสินค้า
でも でもแต่
出る でるออก,ออกไปข้างนอก,การเข้าร่วม,การปรากฏที่ภายนอก
電気 でんきไฟฟ้า,หลอดไฟ
電車 でんしゃรถไฟ,รถไฟที่ใช้ไฟฟ้าในการวิ่ง
電話 でんわโทรศัพท์
ประตู(สไตล์ญี่ปุ่น)
トイレ といれห้องน้ำ
とおสิบ
遠い とおいไกล,ห่างไกล,ไม่ค่อยเกี่ยว,ไม่มีความสัมพันธุ์,ไม่สนิท,ไม่คล้าย,ไม่เหมือน,สติเลือนลาง,สายตายาว,(หู)ตึง,ไม่ค่อยได้ยิน
十日 とおかวันที่สิบ,สิบวัน
時々 ときどきบางครั้ง,นาน ๆ ครั้ง
時計 とけいนาฬิกา
ところสถานที่
としปี,อายุ
図書館 としょかんห้องสมุด
とても とてもมาก
となりข้างๆ
飛ぶ とぶบิน,โบยบิน,หนี,ข้าม,กระโดด
止まる とまるจอด,หยุด,ดับ
友達 ともだちเพื่อน
とりนก
鳥肉 とりにくเนื้อนก,เนื้อไก่
取る とるหยิบ,เลือก,จับ,ได้มา,เอา,ถอด,ควบคุม,ครอบครอง,กิน(เวลา)
撮る とるถ่ายรูป
ドア どあประตู
どう どうอย่างไร,เป็นอย่างไร
どうして どうしてทำไม
どうぞ どうぞคำพูดที่ใช้เมื่อต้องการแสดงการเชื้อเชิญหรือการขอร้อง
動物 どうぶつสัตว์
どうも どうもคำทักทายง่ายๆ,คำแสดงความขอบคุณแบบง่ายๆ,คำที่ใช้ร่วมกับคำทักทายเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณมาก,ความรู้สึกที่ยังไม่พอใจ,ความรู้สึกสงสัย,ความรู้สึกที่ไม่เข้าใจสาเหตุ
どこ どこที่ไหน
どちら どちらอันไหน,ฝ่ายไหน
どっち どっちทางไหน,อันไหน
何方 どなたใคร,ท่านใด
何の どの...ไหน
土曜日 どようびวันเสาร์

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้