ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
それから それからหลังจากนั้น
それでは それではถ้าอย่างนั้น
大使館 たいしかんสถานทูต
大切 たいせつสำคัญ,ทะนุถนอม,ระมัดระวัง
大変 たいへんลำบาก,แย่,หนักหนาสาหัส,อย่างมาก
高い たかいสูง,โด่ง,(เสียง)ดัง,แพง,มาก,ยอดเยี่ยม
沢山 たくさんจำนวนมาก,มาก
タクシー たくしーรถแท็กซี่
立つ たつยืน
たてแนวตั้ง,แนวดิ่ง,แนวยาว,ความยาว,ลำดับสถานะสูงต่ำของมนุษย์
建物 たてものสิ่งปลูกสร้าง,อาคาร,ตึก
楽しい たのしいสนุกสนาน,สนุก,มีความสุข
頼む たのむขอร้อง,อ้อนวอน
タバコ たばこบุหรี่
煙草 たばこบุหรี่
多分 たぶんบางที,อาจจะ
食べ物 たべものของกิน,อาหาร
たまごไข่
誕生日 たんじょうびวันเกิด
大学 だいがくมหาวิทยาลัย
大丈夫 だいじょうぶไม่เป็นไร,ไม่ต้องเป็นห่วง,ไม่มีปัญหา
大好き だいすきชอบมาก
台所 だいどころห้องครัว
出す だすส่ง,เอาออก,หยิบออก,ออก(เงิน),ยื่น(มือ)
だれใคร
誰か だれかบางคน,ใครสักคน
段々 だんだんค่อยๆ,ทีละน้อย
小さい ちいさいเล็ก,น้อย,(เสียง)ค่อย,ไม่สำคัญ,ไม่มีความอดกลั้น
小さな ちいさなเล็ก
近い ちかいใกล้,เกือบ,คล้าย,สนิทสนม,สายตาสั้น
近く ちかくที่ใกล้ๆ,ใกล้,ในเร็วๆนี้
地下鉄 ちかてつรถไฟใต้ดิน
違う ちがうไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ผิด,ไม่ใช่
地図 ちずแผนที่
茶色 ちゃいろสีน้ำตาล
茶碗 ちゃわんถ้วยชา,ชามข้าว
丁度 ちょうどพอดี,กำลังดี,ใช่เลย
ちょっと ちょっとเล็กน้อย
一日 ついたちวันที่หนึ่งของเดือน
使う つかうใช้
疲れる つかれるเหนื่อย
つぎต่อไป,ถัดไป
着く つくถึงที่หมาย
つくえโต๊ะ
作る つくるทำ,สร้าง,ผลิต
付ける つけるทำให้ติด,แปะติด,เติม,เปิด(ไฟ),ทำให้เกิดขึ้น,ทำเหลือทิ้งไว้,ทำให้เป็นสภาพที่กำหนด,ติดตาม,ให้อยู่ข้างๆ
勤める つとめるทำงาน
詰まらない つまらないไม่สนุก,ไม่น่าสนใจ,ไม่มีค่า,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ
詰らない つまらないไม่สนุก,ไม่น่าสนใจ,ไม่มีค่า,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ
冷たい つめたいเย็น,หนาวเย็น,เย็นชา,ไร้น้ำใจ

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้