ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - อวัยวะ
- ธรรมชาติ
- สัตว์
- สี
- อาชีพ
- เมือง ประเทศ
  - คำกริยา
- คำกริยา -suru
- คำคุณศัพท์ -i
- คำคุณศัพท์ -na
- คำวิเศษณ์
  - เครื่องไฟฟ้า
- เครื่องแต่งกาย


JLPT : คำศัพท์ N5
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
何れ どれอันไหน,สิ่งไหน
ナイフ ないふมีด
なかใน,ข้างใน,ภายใน
長い ながいยาว,นาน,อึด,ไม่รีบร้อน
鳴く なくร้อง,(สัตว์)ร้อง
無くす なくすทำหาย
何故 なぜทำไม
なつฤดูร้อน
夏休み なつやすみการหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน,ปิดเทอมฤดูร้อน
などเป็นต้น
ななเจ็ด
七つ ななつเจ็ดชิ้น,เจ็ดขวบ
なにอะไร
七日 なのかเจ็ดวัน,วันที่เจ็ด
名前 なまえชื่อ
習う ならうเรียน
並ぶ ならぶเรียงราย,เข้าแถว,เท่าเทียม
並べる ならべるตั้งเรียง,เรียงราย,เทียบเคียง
なる なるกลายเป็น
なんอะไร
สอง
賑やか にぎやかครึกครื้น,เสียงดัง,เจี๊ยวจ๊าว,พลุกพล่าน,อึกทึก
にくเนื้อ
西 にしตะวันตก
日曜日 にちようびวันอาทิตย์
荷物 にもつสัมภาระ
ニュース にゅーすข่าว
にわสวน
脱ぐ ぬぐถอด(เสื้อ)
温い ぬるいร้อนไม่พอ,ไม่เข้มงวด,เหยาะแหยะ
ネクタイ ねくたいเนคไท
ねこแมว
寝る ねるนอน
登る のぼるปีน,ไต่
飲み物 のみものเครื่องดื่ม
飲む のむดื่ม
乗る のるขึ้น(รถ),ลง(เรือ),ขี่
ノート のーとการจดบันทึก,สมุดบันทึก,หมายเหตุ,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก,โน้ตเพลง
ฟัน,ฟันเลื่อย
はい はいครับ,ค่ะ
灰皿 はいざらที่เขี่ยบุหรี่
入る はいるเข้า,บรรจุอยู่,ได้รับ,ได้(ไว้ในครอบครอง),ย่างเข้า
葉書 はがきไปรษณียบัตร
履く はくสวม,ใส่(กระโปรง กางเกง ถุงเท้า รองเท้า)
はこกล่อง,ตู้รถไฟ
はしสะพาน
はしตะเกียบ
走る はしるวิ่ง
始まる はじまるเริ่ม,เริ่มต้น
初め はじめที่แรก,ตอนต้น,ตอนแรก

พบ 697 คำ  

page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   14

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com

ข้อมูลคำศัพท์ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพฑูรย์ แซ่ตั้ง แห่งเว็บ www.jtdic.com และพัฒนาต่อโดย www.j-campus.com จึงขอขอบคุณคุณไพฑูรย์มา ณ ที่นี้